POKL Drukuj
czwartek, 14 sierpnia 2014 08:33

              Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                           w Nowym Korczynie

                             realizuje od 1 stycznia 2014 roku projekt systemowy pod nazwą:

              „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych

                                      w Gminie Nowy Korczyn”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

 Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem

Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w Programie

Operacyjnym Kapitał Ludzki, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym

 Korczynie.Projekt jest skierowany do 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

 (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP) poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia,

 zatrudnionych w małych gospodarstwach rolnych, niezaradnych życiowo, z niskim lub nieadekwatnym

do potrzeb rynku pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności zawodowej,

 klientów GOPS mieszkających na terenie Gminy Nowy Korczyn.

            Wszystkim uczestnikom w projekcie zapewniamy:

- bezpłatny udział w Projekcie

- indywidualne i grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym

 - bezpłatne kursy zawodowe - grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem

- zaświadczenia ukończenia kursów i warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem

 - wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów

- ubezpieczenie w trakcie szkoleń

 - wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty.

W okresie 28.05.2014 r. – 29.05.2014 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne

 i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla

 każdego uczestnika projektu, w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter

 indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości

 i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W okresie16.06.2014 r. – 28.06.2014 r. trwał I etap szkoleń realizowanych przez Zakład

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach pod nazwą: „Przedstawiciel Handlowy z prawem

 jazdy kat. B”, w którym udział brało pięć kobiet.

Po zakończeniu kursu w dniach 31.07.2014r. – 01.08.2014 r. odbyły się warsztaty aktywizacji

społecznej z psychologiem (16 godz. dydaktycznych) z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych,

 radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

W m-cu wrześniu br. przewidywany jest II etap szkolenia dla 5 uczestników projektu (mężczyzn).

                           Główne cele Projektu to:

-wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej,

-podniesienie kwalifikacji zawodowej i kompetencji społecznych,

-zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,

-upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi uczestników projektu,

-niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez

wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu.

 

                                                                                                    Koordynator Projektu

                                                                                                   Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: czwartek, 14 sierpnia 2014 08:41