Nabór na opiekuna prawnego Drukuj
czwartek, 17 listopada 2016 13:34

 

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby

całkowicie ubezwłasnowolnionej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór kandydatów

na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

 

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego oraz

reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
– stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
– wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty:
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczone  w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem ”Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7, w godz. 7.00 – 15.00.

 

                                                                                                                    Kierownik

 

                                                                                                            Sławomir Wawrzeniec

 

 

 

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Poprawiony: czwartek, 17 listopada 2016 13:45