INFORMACJA Drukuj
piątek, 22 czerwca 2018 09:47

Informacja o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 w Gminie Nowy Korczyn.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuję, że wnioski na nowy okres

zasiłkowy o ustalenie prawa do:

• świadczeń rodzinnych,

• świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

• świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+"

• świadczenia dla ucznia „Dobry start" 300+

można składać:

- od dnia 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP, bankowości elektronicznej,

Portalu Informacyjnego Emp@tia, PUE ZUS;

- od dnia 1 sierpnia 2018r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7 pokój nr 3 w godzinach 7.00 – 15.00

 

Nowe świadczenie, o które będzie można ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 28 i 29

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

rządowego programu „Dobry start" ( Dz. U. z 2018 poz. 1061):

• wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia

1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r.

• wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018r., pozostawia się bez rozpatrzenia.

• ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje

w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub

sierpniu 2018r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia

następuje nie późnej niż do dnia 30 września 2018r.

Dla kogo świadczenie dobry start:

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start" jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających

rok szkolny 2018/2019. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł. przyznawane będzie na każde

uczące się dziecko, raz w roku (jednorazowo), bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start

przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom

prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia

przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące

roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano

z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku

odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Organ właściwy

prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazane przez niego adres poczty elektronicznej.

UWAGA !!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się

o wypłatę świadczenia dobry start, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

                                                                                                                       Kierownik

                                                                                                            Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: piątek, 22 czerwca 2018 09:55