PROJEKT POKL Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 08:09

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Korczynie realizuje w 2015 r.

Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu

gminy Nowy Korczyn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja

integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą 

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn."

W dniu 02.03.2015 r. został podpisany aneks do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki nr: UDA-POKL.07.01.01-26-009/14-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego

/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę

Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie reprezentowanym przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy

Nowy Korczyn i Sławomira Wawrzeńca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt pt.„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" skierowany

był do 5 osób (2 kobiet i 3 mężczyzn), by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i własnych

gminy pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego

poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosiła 81 300 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie

8 820 zł. Ogólnym celem Projektu był wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach

rolnych będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji

społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności

umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie

umiejętności zawodowych.

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie dokonali

wyboru instrumentów aktywnej integracji, które były realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz

diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem były warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą

zawodowym. Drugim instrumentem  kursy zawodowe, które wynikały z potrzeb lokalnego rynku pracy.

Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymali komplety materiałów dydaktycznych, w tym

podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie.

Trzecim instrumentem były zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych,

radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Każdy z uczestników

projektu otrzymał również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoliło

mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W okresie 29-30.04.2015 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe

z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego uczestnika projektu,

w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych

/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 25 maja 2015r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod nazwą: „PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Z PRAWEM JAZDY KAT. B",  w którym udział brały trzy osoby i zakończył się 08 lipca 2015 r.

W okresie 08.06.2015 r. - 08.07.2015 r. trwał  II etap szkoleń dla 2 uczestników projektu   „KIEROWCA

SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH KAT.C". Kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem Uczestników Projektu,

gdyż były dostosowane do ich potrzeb. ZDZ w Kielcach/CKZ w Busku-Zdroju stworzyło Uczestnikom Projektu

komfortowe warunki nauki dzięki czemu byli oni odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, systematycznie

uczęszczali na zajęcia szkoleniowe.

Po zakończeniu kursów w okresie 04.08.2015r. -05.08.2015r. odbyły się z Uczestnikami Projektu warsztaty

aktywizacji społecznej z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze

stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Z 5 beneficjentami zawarto kontrakty socjalne, które były podstawowym narzędziem realizacji Projektu.

Wszystkie osoby uczestniczące w Projekcie wywiązały się z uzgodnień zawartych w kontraktach,

stanowiących porozumienie pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem Projektu wykazującym

motywację i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji

socjalno-bytowej.

W ramach Projektu został zatrudniony dodatkowy Pracownik Socjalny co w dużym stopniu umożliwiło

dokładniejsze identyfikowanie i diagnozowanie potrzeb społecznych oraz zostały spełnione ustawowe

wymogi dotyczące zatrudniania pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej.

Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowiły osoby z negatywnym

nastawieniem do życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów

wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im stworzyliśmy możliwość odbicia

się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia na otwarty

rynek pracy. Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują

wiarę we własne siły. W ubiegłych latach  uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach

jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż obecnym również  przyniesie 

wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy

i poruszania się po rynku pracy.

                                                                                                       Koordynator Projektu

                                                                                                      Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 26 sierpnia 2015 08:36