PROJEKT POKL 2015 R. Drukuj
wtorek, 03 marca 2015 13:10

                                     PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie postanowił w 2015 r.

kontynuować Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

z terenu gminy Nowy Korczyn, w związku z czym po raz siódmy złożył wniosek o dofinansowanie Projektu

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „Program

Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” do Świętokrzyskiego

Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W dniu 02.03.2015 r. został podpisany aneks do umowy ramowej nr:

UDA-POKL.07.01.01-26-009/14-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim

Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę Dyrektora

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Nowym Korczynie reprezentowanym przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy Nowy Korczyn

i Sławomira Wawrzeńca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

W roku bieżącym zaprosimy do udziału w Projekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej

Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” pięciu mieszkańców z naszego terenu, by dzięki środkom

z Europejskiego Funduszu Społecznego pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz

podnieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosi

81.300 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie 8.820 zł. Ogólnym celem Projektu jest wzrost

aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych będących beneficjentami

pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie

umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających

ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie

dokonają wyboru instrumentów aktywnej integracji, które będą realizowane w ramach kontraktów

socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem będą warsztaty i spotkania

indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instrumentem będą kursy zawodowe, które wynikają

z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymają komplety

materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki,

ubezpieczenie od NW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem będą zajęcia z psychologiem

z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny

oraz poczucia własnej wartości. Czwartym instrumentem, jeżeli zostanie on zdiagnozowany podczas

analizy predyspozycji i potrzeb uczestników projektu będzie aktywizacja edukacyjna. Każdy z uczestników

projektu otrzyma również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoli

mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W ubiegłych latach uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach jakie przyniósł im

udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych

pomoże w sprawnym zorganizowaniu szkoleń dla naszych podopiecznych i przyniesie im wiele

korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i poruszania

się po nowoczesnym rynku pracy.

Nowy Korczyn 03.03.2015 r.                                                           Koordynator Projektu

                                                                                                        Sławomir Wawrzeniec

 

Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 13:14