Strona główna Aktualności PROJEKT Z POKL
PROJEKT Z POKL Drukuj
piątek, 05 grudnia 2014 13:47

          Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                       w Nowym Korczynie

                           realizuje od 1 stycznia 2014 roku projekt systemowy pod nazwą:

         „Program Aktywizacji Społeczo – Zawodowej Bezrobotnych

                                    w Gminie Nowy Korczyn”

 

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie realizuje w 2014 r.

Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu

 gminy Nowy Korczyn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja

 integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą

 „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn.”

W dniu 05.05.2014 r. została podpisana umowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

 Ludzki nr: UDA-POKL.07.01.01-26-009/14-00 pomiędzy Samorządem Województwa

Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym

przez Pana Krzysztofa Domagałę Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,

 a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

reprezentowanym przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy Nowy Korczyn i Sławomira Wawrzeńca

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt pt.„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn”

skierowany był do 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn), by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu

Społecznego i własnych gminy pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść

 poziom motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosiła

153 625,95 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie 16 693,95 zł. Ogólnym celem Projektu był

 wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych

zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych będących

 beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji

społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie

umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się

po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie

 dokonali wyboru instrumentów aktywnej integracji, które były realizowane w ramach kontraktów

socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem były warsztaty i spotkania

 indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instrumentem kursy zawodowe, które wynikały

 z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymali

 komplety materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy

 i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem były zajęcia

 z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem,

 wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Każdy z uczestników projektu otrzymał

 również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoliło mu

na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W okresie 28-29.05.2014 r. oraz 02-03.09.2014 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania

 indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne

 protokoły dla każdego uczestnika projektu, w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter

 indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości

 i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

 

W dniu 16 czerwca 2014r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowany przez Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod nazwą:

 „PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B”, w którym udział brało

 pięć kobiet i zakończył się 25 lipca 2014 r.

W okresie 26.09.2014 r. - 31.10.2014 r. trwał II etap szkoleń dla 5 uczestników projektu

 (mężczyzn) „OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI W ZAKRESIE III KLASA UPRAWNIEŃ”

 Realizatorem szkolenia również był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – CKZ Busko-Zdrój.

 Kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem Uczestników Projektu, gdyż były dostosowane do ich potrzeb.

ZDZ w Kielcach/CKZ w Busku-Zdroju stworzyło Uczestnikom Projektu komfortowe warunki nauki dzięki

 czemu byli oni odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, systematycznie uczęszczali na zajęcia szkoleniowe.      

Po zakończeniu kursów w okresie 31.07-01.08.2014 r. oraz 06-07.11.2014 r. odbyły się z Uczestnikami Projektu

 warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych,

 radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Z 10 beneficjentami zawarto kontrakty socjalne, które były podstawowym narzędziem realizacji Projektu.

Wszystkie osoby uczestniczące w Projekcie wywiązały się z uzgodnień zawartych w kontraktach,

stanowiących porozumienie pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem Projektu wykazującym

motywację i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do

poprawy własnej sytuacji socjalno-bytowej.

 

Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowiły osoby z negatywnym

 nastawieniem do życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą

problemów wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im stworzyliśmy

możliwość odbicia się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności

 i wprowadzenia na otwarty rynek pracy. Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu

 tacy ludzie zmieniają się, odnajdują wiarę we własne siły. W ubiegłych latach uczestnicy

Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy

wielką nadzieję, iż obecnym również przyniesie wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu

umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy.

                                                                                                           Koordynator Projektu

                                                                                                           Sławomir Wawrzenic

Poprawiony: piątek, 05 grudnia 2014 13:55
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ