Strona główna
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Drukuj
piątek, 17 maja 2024 11:27

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Kierownik Klubu Senior+ w Nowym Korczynie

został wybrany Pan Emil Jerzy Margiel

zam. ul. Marii Dąbrowskiej 20; 28-100 Busko-Zdrój

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełnia obligatoryjne wymagania i otrzymała najwyższy wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów na dane stanowisko w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

 

17.05.2024r. Sławomir Wawrzeniec

             Data/podpis

Poprawiony: piątek, 17 maja 2024 11:30
 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Drukuj
piątek, 12 kwietnia 2024 09:55

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownik Klubu „Senior +" w Nowym Korczynie

utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +" na lata 2021-2025

 

I. Wymagania niezbędne

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe.

3. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

4. Co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej.

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

8. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

Poprawiony: poniedziałek, 15 kwietnia 2024 06:47
Więcej…
 
Ogłoszenie o zatrudnieniu asystenta rodziny Drukuj
poniedziałek, 18 marca 2024 00:00

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

zatrudni na zastępstwo asystenta rodziny

1. Stanowisko: asystent rodziny.

2. Wymiar etatu: 1 etat, w systemie zadaniowego czasu pracy.

3. Wymagania:

1) Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu asystent rodziny zgodne z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Główne zadania asystenta rodziny reguluje art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1426 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wymagania dodatkowe:

1) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystent rodziny,

3) gotowość podjęcia pracy,

4) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

5) odporność na stres,

6) odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

7) dyspozycyjność i zaangażowanie,

8) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

9) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

10) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny ( 41 3771078) z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2024 13:29
 
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 Drukuj
środa, 28 lutego 2024 07:46

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

godlo

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 48 960,00 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa" ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Poprawiony: wtorek, 19 marca 2024 08:46
Więcej…
 
Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika socjalnego Drukuj
piątek, 09 lutego 2024 09:08

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

zatrudni na zastępstwo pracownika socjalnego

1. Stanowisko: pracownik socjalny.

2. Wymiar etatu: 1 etat.

3. Wymagania:

Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2023 r., poz. 901 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 pedagogika,

 pedagogika specjalna,

 politologia,

 polityka społeczna,

 psychologia,

 socjologia,

 nauki o rodzinie,

d) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

3) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zatrudnienia socjalnego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Wymagania dodatkowe:

1) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

3) gotowość podjęcia pracy,

4) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

5) odporność na stres,

6) odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

7) dyspozycyjność i zaangażowanie,

8) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

9) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

10) prawo jazdy kat. B

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny ( 41 3771078) z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 do dnia 16.02.2024 r.

Poprawiony: piątek, 09 lutego 2024 09:12
 
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością-edycja 2024 Drukuj
poniedziałek, 05 lutego 2024 07:14

godlo


Nabór uczestników do Programu

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.442.641,08 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2024 13:31
Więcej…
 
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe Drukuj
wtorek, 30 stycznia 2024 14:10

Przedłużona refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że Ustawą z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła ( Dz. U. z 2023r. poz. 2760) refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych została przedłużona na okres od 01 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych mogą składać wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe do dnia 30 września 2024r. Pozostałe warunki ubiegania się o powyższą refundację nie uległy zmianie.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz. U. 2022 poz. 2687 z późn. zm.) refundacja podatku VAT za gaz ziemny przysługuje jeżeli:

• głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł zasilany paliwami gazowymi, zgłoszony do CEEB oraz

• średni miesięczny dochód netto nie przekracza 2100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub średni miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego

Korzystanie z paliwa gazowego do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis winien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowo zainstalowanego głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

WAŻNE: wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

• do dnia 30 września 2024r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

• po dniu 30 września 2024r. - w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT

w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30

Poprawiony: wtorek, 30 stycznia 2024 14:12
 
DODATEK OSŁONOWY 2024 R. Drukuj
środa, 24 stycznia 2024 14:28

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023 r. poz. 2760) dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek można składać:

• w formie papierowej poprzez składanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7 (pokój nr 3), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -14.30.

• w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej (mObywatel – w momencie uruchomienia usługi przez ministra właściwego do spraw informatyzacji).

Informujemy, że wnioski oraz załączniki składane drogą elektroniczną muszą być podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Wnioski które nie posiadają podpisanych załączników pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpoznawane.

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek ma na celu wsparcie "osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego", dlatego przewidziano kryterium dochodowe.

Dodatek osłonowy przysługuje:

Poprawiony: środa, 24 stycznia 2024 14:32
Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ