Strona główna
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2021 Drukuj
wtorek, 02 marca 2021 13:11

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

 

W dniu 18.12.2020 r. Gmina Nowy Korczyn złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 01.03.2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja złożył do Wojewody Świętokrzyskiego oświadczenie o przyjęciu środków finansowych z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2021 w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę Nowy Korczyn do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług asystenta dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn jako jedyna w powiecie buskim i jako jedna z niewielu gmin województwa świętokrzyskiego będzie realizowała w 2021 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, po raz drugi.

Realizatorem tego zadania na terenie gminy w 2020 r. był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, który również w 2021 r. będzie realizował powyższy Program.

Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, zwanego dalej „Programem” Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.304.325,00 zł.

                                                                                 Kierownik

                                                                      Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: wtorek, 02 marca 2021 13:15
 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES 2021/2022 Drukuj
poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:11

Nabór wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ w okresie zasiłkowym 2021/2022

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że od 1 lutego 2021 r. można w wersji elektronicznej (tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy ePUAP oraz ministerialnej strony empatia.mpips.gov.pl) składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 (tj. od 01.06.2021 r do 31.05.2022 r.)

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. zainteresowani mogą   wysyłać pocztą   lub składać osobiście w tut. OPS tradycyjne wnioski papierowe.

Terminy rozpatrywania wniosków   dotyczących 500+ są następujące:

- jeżeli osoby złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2021 roku wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

- jeżeli wnioskodawcy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.   wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.

- jeżeli zainteresowani ubiegający się o świadczenie wychowawcze złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

- jeżeli osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.   wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.

- jeżeli osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.

 

Osoby, które złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 30 czerwca 2021 roku będą miały kontynuację wypłaty ww. zasiłku od 1 czerwca 2021 roku. Natomiast wnioskodawcy, którzy złożą wnioski od 1 lipca 2021 roku   otrzymają wypłatę 500 + od miesiąca jego złożenia.

 

Zainteresowani ubiegający się o przyznanie świadczenia 500+ nie muszą dokumentować sytuacji dochodowej rodziny, ponieważ przysługuje ono   na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w związku z panującą pandemią rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia">EEmp@tia">mp@tia>, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.

 

Ponadto należy pamiętać, że w trakcie wizyty w tut. OPS w związku z COViD-19 prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych (m.in. obowiązek noszenia maseczek , dezynfekcję rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości). W pomieszczeniu, w którym będą przyjmowane wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego może przebywać wyłącznie jedna osoba.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 lub pod numerem telefonu: 41 377 10 77.

Poprawiony: poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:13
 
Zarządzenie Nr 2/2020 Drukuj
środa, 21 października 2020 11:04

Zarządzenie Nr 2/2020

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie

z dnia 19 października 2020 roku

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z ogłoszeniem na terenie powiatu buskiego strefy czerwonej zagrożenia COVID-19, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców gminy, interesantów i pracowników ograniczam od dnia 19 października 2020 r. do odwołania funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie wyłączając bezpośrednią obsługę interesantów.

 

§ 2.

Zalecam mieszkańcom miasta i gminy Nowy Korczyn korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pocztą tradycyjną lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 37 71 065 i 41 37 71 077

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MGOPS w Nowym Korczynie.

§ 4.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                           Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 21 października 2020 11:07
 
Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start 300+ na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 Drukuj
środa, 17 czerwca 2020 10:57

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać wnioski elektronicznie o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
- funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia dobry start 300+.

Ośrodek Pomocy Społecznej rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą dokumentować sytuację dochodową rodziny za 2019 rok dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty oraz oświadczenia o dochodach.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej.

Jednocześnie informuję, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecnie świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7, pod numerami tel. 41 3771077 lub 518 958 623.

W trakcie wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z COVID–19 prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych  (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości). W pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba. Przed wejściem do siedziby MGOPS prosimy o dezynfekcję rąk.

Ponadto informujemy, że w funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone następujące zmiany:
900,00 zł na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
• Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 zł.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 01.10.2020 r.

Kierownik
Sławomir Wawrzeniec

 
Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie z dnia 16 marca 2020 roku Drukuj
poniedziałek, 16 marca 2020 14:45

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433) zarządzam, co następuje:  

§ 1.

1. W okresie od 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczam funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
2.Wyłączam bezpośrednią obsługę interesantów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie za wyjątkiem spraw z zakresu:
a/ pomocy społecznej.
3. Zalecam mieszkańcom miasta i gminy Nowy Korczyn korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 37 71 065  i  41 37 71 077

§ 2.

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MGOPS w Nowym Korczynie.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Kierownik
Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2020 14:50
 
Rekrutacja do projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" Drukuj
piątek, 03 stycznia 2020 09:24

REKRUTACJA DO PROJEKTU
REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ NOWY KORCZYN/MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KORCZYNIE
pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Gmina Nowy Korczyn/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Korczynie w ramach partnerstwa z Gminą Pacanów/ Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie realizują Projekt pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnieni.
Projekt jest realizowany od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r. i jest skierowany wyłącznie do 40 mieszkańców z terenów wiejskich gmin Pacanów i Nowy Korczyn.
W ramach Projektu, każda zakwalifikowana osoba będzie uczestniczyć bezpłatnie w pakiecie szkoleń, kursów:
- grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym i psychologicznym,
- indywidualnych poradach /konsultacjach prawnych,
- wielomodułowym kursie zawodowym,
- stażu przez okres 3 miesięcy dla 10 UP.
Kursy zawodowe będą wybrane po indywidualnych spotkaniach  z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy. Uczestnikom Projektu możemy zaproponować min. następujące rodzaje kursów:
- Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Prawo jazdy  kat. B.
- Spawacz MAG + Spawacz TIG + Cięcie plazmą.
- Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych + obsługa kas fiskalnych i terminali
płatniczych + bezpieczna wymiana butli gazowych.
- Technolog robót wykończeniowych+ Glazurkarz + Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV
- Operator koparko – ładowarki + Uprawnienia SEP do 1kV + Dokumentacja budowlana robót ziemnych.
- Kosmetyczka + Obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP + Stylizacja paznokci + - Wizaż + moduł z przedsiębiorczości – Jak otworzyć i prowadzić własną firmę.
- Nowoczesny pracownik biurowy + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Pracownik ds. kadrowych i płacowych.
- Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + Kelner + Carving + Sporządzanie
napojów + Uprawnienia SEP do 1kV.
- Florysta + Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych + Pracownik gospodarczy + Uprawnienia SEP do 1kV.
- Handlowiec + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Prawo jazdy kat. B + Obsługa kas fiskalnych i terminali  płatniczych,
lub innych w zależności od potrzeb uczestników projektu i rynku pracy.
Projekt jest skierowany min. do:
- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami;
- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w ramach programu.
- osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym, średnim i wykształceniem wyższym,
- osób bezrobotnych, biernych zawodowo korzystających z pomocy społecznej,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
Osoby zainteresowane udziałem w II turze Projektu mogą zgłaszać się do Biura Projektu mieszczącego się w MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.


Nowy Korczyn 03.01.2020 r.                                                           
Koordynator Projektu
Sławomir Wawrzeniec

 
Nabór na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Drukuj
piątek, 03 stycznia 2020 09:19

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie prowadzi nabór na  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być:
a) osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas trwania usług asystenta:
- usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia Asystenta z tytułu świadczenia usług Asystenta wynosi 30,00 zł. (brutto/brutto), 25,00 zł. (brutto) ok. 17,60 zł. (netto)
Koszt świadczenia usług asystenta dotyczy również pozostałych kosztów związanych
z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:
   a) oprócz wynagrodzenia asystentów;
   b) koszty zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowych lub miesięcznych dla asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w dziale V ust. 10 na obszarze województwa, w którym zamieszkuje uczestnik Programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
   c) koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.
Adresaci Programu
Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych (I gr i II gr) , które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”. Uczestnik Programu za usługi Asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
   a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
   b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
   c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika Programu przy ich realizacji;
   d) załatwieniu spraw urzędowych;
   e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
   f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają  skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, tel. 41 3771065

 

Kierownik MGOPS
Sławomir Wawrzeniec

 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Drukuj
środa, 11 grudnia 2019 12:09

W dniu 9 grudnia 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Joanny Parlak podpisał umowę  z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020.
Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2020 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 402 502,00 zł.
Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym.

Program ma na celu:
1) wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
2)    możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
3)    ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
4)    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia Asystenta z tytułu świadczenia usług Asystenta wynosi nie więcej niż 30,00 zł. (brutto/brutto).
Limit godzin usług Asystenta przypadającego na jednego Uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia Asystenta z tytułu świadczenia usług Asystenta wynosi 30,00 zł. (brutto/brutto).
Limit godzin usług Asystenta przypadającego na jednego Uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Uczestnik Programu za usługi Asystenta nie ponosi odpłatności.

W czasie korzystania z usług Asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, tel. 41 3771065.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają  skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą zgłaszać się do pracowników MGOPS w Nowym Korczynie.

 

  do pobrania
    >> Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Poprawiony: środa, 11 grudnia 2019 12:11
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 1 z 6
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ