Strona główna Opisy kursów
Zadania podejmowane w projekcie Drukuj
sobota, 18 lutego 2012 20:21

Trzech pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS Nowy Korczyn w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie dokona wyboru instrumentów aktywnej integracji, które będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem będą warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w celu przezwyciężania bierności zawodowej autoprezentacji, umiejętności pracy w zespole oraz organizowania pracy własnej i zawodowej, (38 godziny zajęć). W ramach tego zadania UP odbędą kursy zawodowe w wymiarze minimum 220 godzin (drugi instrument), które wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy (w wyniku zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Kursy będą dobrane adekwatnie do potrzeb UP i będą wybrane po spotkaniach UP z doradcą zawodowym. GOPS skonsultował grupę docelową oraz zaplanowane formy wsparcia z PUP w Busku - Zdroju. Podczas kursów i warsztatów UP otrzymają komplety materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NNW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem będą zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny oraz poczucia własnej wartości, przezwyciężania problemów życiowych (32 godziny zajęć). Zdobyte umiejętności oraz wiedza jaką osiągną UP podczas warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem oraz kursów zostaną potwierdzone stosownym dokumentem - zaświadczeniem. Wsparcie kompleksowe, jakie otrzymają UP odbuduje pozytywne więzi ze społecznością lokalną, nauczy samodzielnego poruszania się po rynku pracy co przyczyni się do wzmocnienia ich własnej wartości oraz zwiększenia bezpieczeństwa socjalnego. Wartość dodana. W ramach projektu zastosowano ponadprogramową, kompleksową formę wsparcia oraz bezrobotnych – UP, co nie byłoby możliwe do zrealizowania bez udziału środków EFS. GOPS ze względu na słabą kondycję finansową nie mógłby realizować zadań aktywnej integracji. Ponadto, kursy zawodowe będą realizowane przez profesjonalną firmę szkoleniową, który zapewni odpowiedni poziom szkolenia. Jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestników projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania instrumentu aktywizacji edukacyjnej, zgodnie z kryterium dostępu nr 4, GOPS zapewni uczestnikom w ramach realizacji kontraktów socjalnych taką możliwość. W ramach zadania będzie również opłacana składka zdrowotna dla UP.

Produkty: 2 kursy zawodowe, 220 godz. zajęć szkoleniowych, 32 godz. zajęć z psychologiem, 38 godz. zajęć z doradcą zawodowym, 6 dzienników zajęć, 11 kpl. mat. dydaktycznych wydanych UP, 11 certyfikatów/zaświadczeń ukończenia szkoleń/warsztatów.

Oddziaływanie projektu

Poprzez pozytywne zakończone kontrakty socjalne obejmujące 3 instrumenty aktywnej integracji (aktywizacja edukacyjna, społeczna i zawodowa) 11 K/M z GOPS Nowy Korczyn, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 4K i 7M zostanie objętych działaniami aktywnej integracji. 11 K/M z GOPS, w wieku aktywności zawodowej, którzy nie pracują i korzystają z pomocy społecznej podniesie kwalifikacje zawodowe, zwiększy się ich aktywność zawodowa, społeczna i edukacyjna. Poprzez zdobycie nowych kwalifikacji 11 os. – 4K i 7M znacznie łatwiej będzie się poruszać po nowoczesnym rynku pracy (ułatwienie dostępu do rynku pracy).

Wartością dodaną w Projekcie, zapewnioną dzięki wsparciu z EFS PO KL będzie: 1.Zdobycie wyższych kwalifikacji zawodowych przez 11 BO (4K i 7M), którzy w innym wypadku nie mieliby możliwości nauki ze względu na koszty. Kwalifikacje potwierdzone będą odpowiednimi dokumentami. 2.Zapewnienie nieaktywnym zawodowo K i M z GNK atrakcyjnej innowacyjnej oferty szkoleniowo-doradczej; 3.Poprawa efektywności szkolenia poprzez zmniejszenie liczby osób w grupie. 4.Zdobyte nowe doświadczenia przez pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu oraz wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań realizowanych przez GOPS.

Poprzez wsparcie dla 11 BO (4K i 7M) Projekt generuje efekty długoterminowe – jest to rzeczywiste, udokumentowane podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Realizacja Projektu bezpośrednio spowoduje wzrost motywacji u szkolonych osób do aktywnego poszukiwania pracy zawodowej.

Dzięki projektowi 11 klientów/klientek instytucji pomocy społecznej z GNK zostanie objętych kontraktami socjalnymi tj. 3 instrumentami aktywnej integracji i wsparciem finansowym m.in. na zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo. Wartością dodaną niemożliwą do osiągnięcia bez wparcia EFS i PO KL będzie likwidacja bariery geograficznej i ekonomicznej w dostępie do aktywnej integracji wśród klientów GOPS Nowy Korczyn. Wartością dodaną w Projekcie, zapewnioną dzięki wsparciu z EFS PO KL i dzięki zawartym kontraktom socjalnym będzie upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji w środowisku lokalnym (GNK). Bez wsparcia EFS-u nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu wsparcia dla klientów GOPS w Nowym Korczynie.

Poprawiony: sobota, 18 lutego 2012 20:28
 


Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ