Strona główna Cel projektu
Grupa docelowa projektu Drukuj
sobota, 18 lutego 2012 20:11

Wsparcie w ramach Projektu jest kierowane do grupy docelowej (GD) wymienionej w „Zasadach przygotowania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL 2007-2013" dla Poddziałania 7.1.1 POKL. Projekt jest skierowany do 10 os. nowych, nieobjętych dotychczas wsparciem w ramach projektu systemowego (4K i 6M) i 1 osoby powracającej do projektu systemowego (1M) z terenu wiejskiego, klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców GNK. Są to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP, pozostające bez zatrudnienia, poszukujące pracy i często niezaradne życiowo. Osoby z niskim lub nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności zawodowej. Grupa ta jest najbardziej zagrożona wykluczeniem społecznym. GOPS w 2011 r. nie realizował projektu systemowego. GOPS zrealizował w 2010 r. projekt systemowy dla 9 os. 2 K i 7 M (8 os. nowych w projekcie). W stosunku do poprzedniego projektu liczba uczestników projektu będzie większa o ok. 20 %.

Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi EFS, wspiera politykę równości szans osób o niskich kwalifikacjach na świętokrzyskim rynku pracy i koniecznością realizacji kursów skierowanych na podwyższanie i dostosowywanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców naszego regionu do aktualnych potrzeb rynku pracy.

GOPS posiada diagnozę sytuacji socjalno-bytowej osób i rodzin korzystających długotrwale z usług ośrodka. Z analizy dokumentów wynika, że dominującą grupę stanowią osoby z rodzin wieloproblemowych. Jest to grupa, dla której dominującymi problemami i barierami są min. brak umiejętności zawodowych, brak doświadczenia zawodowego, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy, co skutkuje trudną sytuacją materialną i powoduje wykluczenie społeczne. Mając na uwadze powyższe problemy, proponujemy objęcie rodzin kompleksową pomocą. GD projektu będą klienci GOPS w Nowym Korczynie. Barierami, które uniemożliwiają uczestnictwo klientów GOPS w aktywnej integracji są wysokie koszty edukacji i kursów zawodowych oraz utrudniony dostęp do rynku usług szkoleniowych. Bariery te zostaną przełamane dzięki wsparciu z EFS i PO KL (bezpłatne szkolenia oraz wypłata zasiłków celowych m.in. na zwrot kosztów dojazdu – likwidacja bariery geograficznej).

GOPS zorganizuje w swojej siedzibie Biuro Projektu, które będzie pełnić funkcję Punktu Informacyjno–Rekrutacyjnego (udzielanie pełnej informacji o Projekcie, wydawanie i przyjmowanie deklaracji uczestnictwa). Informacja o naborze będzie rozpowszechniona w formie plakatów i ulotek. Rekrutacja UP będzie prowadzona na podstawie analizy wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem następujących kryteriów: chęć przystąpienia do projektu i ukończenia proponowanych szkoleń, okres pozostawania bez pracy, kolejność zgłoszeń oraz sytuacja rodzinna zrekrutowanych osób. Zostanie wybrana grupa 11 osób, 4K i 7M spełniających kryteria Projektu. Wybór ilości uczestników podyktowany jest zapotrzebowaniem i możliwością OPS. Przewaga mężczyzn w projekcie związana jest wyrównaniem szans kobiet i mężczyzn, klientów GOPS-u w Nowym Korczynie na lokalnym rynku pracy. Proporcje te za lata 2008-2010 wynoszą, że ze wsparcia skorzystało 13 K i 7 M (na podst. bilansu), tj. 65 %K i 35 %M. Biorąc pod uwagę obecny Projekt proporcje te znacznie by uległy poprawie i wyglądałyby następująco K 17, M 13, tj. 56%K i 43%M, którzy by skorzystali ze wsparcia w ramach EFS.

Z wytypowanymi osobami pracownicy socjalni przeprowadzą rozmowy i zaproponują podpisanie kontaktów socjalnych wraz z określeniem instrumentów aktywnej integracji. Z pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie podpiszą deklaracje przystąpienia oraz zostaną zapoznani z regulaminem projektu. Proces rekrutacji zapewnia jednakowy dostęp i możliwości wzięcia udziału w projekcie dla kobiet i mężczyzn.

Poprawiony: sobota, 18 lutego 2012 20:21
 


Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ