Strona główna O projekcie
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Drukuj
sobota, 18 lutego 2012 20:03

W Gminie Nowy Korczyn (GNK) liczba mieszkańców wg danych Urzędu Gminy na koniec listopada br. wynosi ogółem 6354 osoby, w tym 3217 kobiet (K) i 3137 mężczyzn (M). W wieku aktywności zawodowej jest 4027 osób co stanowi 63 % wszystkich mieszkańców (45% - 1832 K, 55% - 2195 M). W 2010 r. z pomocy GOPS skorzystało (na podstawie sprawozdania rocznego MPiPS-03) 446 rodzin. Z tego min. zasiłek stały otrzymało 47 osób (14K, 33M). Zasiłek okresowy otrzymało 47 osób (20M, 27K), w tym z powodu bezrobocia – 40 osób (19M, 21K). Ponadto w 2010 r. naszych mieszkańców nawiedziła powódź, w związku z powyższym została udzielona pomoc dla 433 osób na remont i odbudowę budynków mieszkalnych oraz pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych (652 rolników).

Według PUP w Busku – Zdroju na koniec września 2011r. liczba bezrobotnych z terenu GNK wyniosła 197, z tego 94K i 103M. Długotrwale bezrobotnych w GNK jest 44 osoby co stanowi 22% ogółem bezrobotnych. Z prawem do zasiłku jest 20 osób bezrobotnych.

Z diagnozy sytuacji socjalno-bytowej rodzin i osób korzystających z pomocy GOPS wynika, że dominującymi problemami powodującymi dysfunkcyjność rodzin są:

- bezrobocie spowodowane: brakiem kwalifikacji zawodowych lub posiadaniem nieaktualnych kwalifikacji zawodowych lub kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy,

- niskie wykształcenie,

- brak miejsc pracy dla mieszkańców terenu wiejskiego,

- brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

- brak motywacji beneficjentów Ośrodka do podjęcia pracy i brak wiary we własne możliwości.

Wszystkie te czynniki wpływają na pogłębienie się zjawiska wykluczenia społecznego. Brak aktywności zawodowej dla klientów GOPS jest doświadczeniem destrukcyjnym, powodującym frustracje, niską samoocenę, brak wiary we własne siły, co ma duże znaczenie w poszukiwaniu pracy oraz bezpośrednich kontaktach z potencjalnymi pracodawcami (dotyczy w większym stopniu M).

Opisane bariery wskazują na konieczność objęcia klientów pomocy społecznej kompleksowym systemem wsparcia. Zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej). Walka z bezrobociem możliwa jest na kilka sposobów, najskuteczniejsze wydają się wszelkiego rodzaju kursy podnoszące kwalifikacje oraz poradnictwo w sprawach związanych z rynkiem pracy. Kursy będą dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy i do potrzeb klientów GOPS i będą skonsultowane z PUP Busko-Zdrój. Projekt wpłynie pozytywnie nie tylko na klientów GOPS - uczestników ale również znacznie poprawi sytuację ich rodzin i najbliższego otoczenia społecznego. Osoby bezrobotne zakwalifikowane do udziału w projekcie zdobędą wiedzę oraz kwalifikacje, wzrośnie więc ich motywacja do podejmowania aktywności zawodowej co pozytywnie wpłynie na postawy całej rodziny jak również w środowisku lokalnym. Projekt wpłynie pozytywnie na innych klientów GOPS – zachęci ich do aktywnego poszukiwania pracy i do większej aktywności społecznej i edukacyjnej.

Założenia i cele Projektu współgrają z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nowy Korczyn na lata 2009-2015 (uchwała Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30.04.2009r. Nr XXX/164/2009) (SRPSGNK).

Poprawiony: sobota, 18 lutego 2012 20:10
 


Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ