Aktualności Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 12:48

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu

"Dobry Zawód - Lepsze Życie"

 

Logo Funduszy Europejskich                                 Herb województwa Świętokrzyskiego      Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

  
 
                                                                                                                         Busko-Zdrój, 17.10.2016 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu
„Dobry Zawód – Lepsze Życie” 
 
I. „Dobry Zawód – Lepsze Życie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.  Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
2.  Adres zamawiającego: al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój   
3.  Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. 41 370 81 86, fax. 41 378 84 58
4.  Adres e-mail zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5.  Adres strony internetowej: www.centrumbusko.pl  
II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój - sekretariat Dyrektora 
2.  Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2016 roku, o godz. 09 00 .
3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2016 roku o godz. 09 15  w siedzibie zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  prowadzonego  postępowania  jest  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  przeprowadzenie  szkoleń
wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi w ramach realizacji projektu pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” realizowanego
w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  2014-2020  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi jednostki:
  Gmina Gnojno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie 
  Gmina Wiślica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
  Gmina Tuczępy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach
  Gmina Solec-Zdrój / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
  Gmina Pacanów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
  Gmina Nowy Korczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  80530000-8, 80570000-0;
3.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  zawarty został odpowiednio w SIWZ 4.  Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych
zawarte zostały w załącznik 1 do SIWZ – Wzór umowy.
IV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w odpowiedniej części zamówienia,
są:
a)  Cena oferty             -    50 %
b)  Doświadczenie           -    20 %
c)  Certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych  -    5%
d)  Akredytacja Kuratora Oświaty na szkolenia   -    10%
e)  Deklarowana efektywność zatrudnienia    -    15%

 

http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/917-ogloszenie-o-zamowieniu-10-2016.html

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 13:00
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ