Strona główna Aktualności PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Drukuj
środa, 30 maja 2012 12:00

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Świętokrzyskim

Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

I stopnia w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt jest skierowany do 11 osób (4 kobiety i 7 mężczyzn) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

(zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP) poszukujących pracy lub

pozostających bez zatrudnienia, niezaradnych życiowo, z niskim lub nieadekwatnym do potrzeb rynku

pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności zawodowej,

klientów GOPS mieszkających na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Wszystkim uczestnikom w projekcie zapewniamy:

bezpłatny udział w Projekcie - indywidualne i grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym

- bezpłatne kursy zawodowe - grupowe warsztaty aktywizacji społecznej

z psychologiem - zaświadczenia ukończenia kursów i warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem

- wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów

- ubezpieczenie w trakcie szkoleń - wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów

dojazdu na szkolenia i warsztaty. Ponadto na zakończenie Projektu zostanie

zorganizowane spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników projektu i ich rodzin.

W okresie 10.04.2012 r. – 19.04.2012 r. odbyły się dla uczestników projektu spotkania indywidualne

i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne

protokoły dla każdego uczestnika projektu, w których doradca zawodowy określił rodzaj

i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego

możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 14.05.2012 r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod nazwą:

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG", w którym udział bierze siedmiu mężczyzn.

Po zakończeniu kursu odbędą się warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem (16 godz. dydakt.)

z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem,

wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

W m-cu wrześniu br. rozpocznie się II etap szkolenia dla 4 uczestników projektu (kobiet)

„Handlowiec z prawem jazdy kat. B". Realizatorem szkolenia również będzie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – CKZ Busko-Zdrój.

Główne cele Projektu to:

-wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej,

-podniesienie kwalifikacji zawodowej i kompetencji społecznych,

-zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,

-upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi uczestników projektu,

-niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez

wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu.

006

Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowią osoby z negatywnym nastawieniem do życia, znajdujące

się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właśnie

im stworzyliśmy możliwość odbicia się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia

na otwarty rynek pracy. Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują wiarę we własne siły.

 

Nowy Korczyn 25.05.2012 r.

                                                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                                                Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 30 maja 2012 12:21
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ