Strona główna Aktualności Podsumowanie Projektu
Podsumowanie Projektu Drukuj
piątek, 28 grudnia 2012 00:00

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn"

W dniu 19.12.2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowy Korczyn odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz czwarty przystąpiły do Projektu. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście Wójt Gminy Paweł Zagaja, Uczestnicy Projektu oraz pracownicy GOPS zaangażowani w realizację Projektu.

Spotkanie podsumowujące rozpoczął uroczystym przemówieniem kierownik GOPS Sławomir Wawrzeniec, pełniący funkcje koordynatora Projektu, który omówił działania, jakie były podjęte w trakcie trwania Projektu.

Wójt Gminy Paweł Zagaja, który nie krył zadowolenia z faktu, iż szkolenia, dzięki którym wielu mieszkańców naszej gminy nabyło nowe umiejętności, zostały zorganizowane właśnie przez GOPS w Nowym Korczynie dzięki pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy wsparciu finansowym Gminy Nowy Korczyn.

Podziękował wszystkim za zaangażowanie i pracę przy realizacji projektu.

Bardzo miłym, szczególnie dla najmłodszych, akcentem, było wręczenie dzieciom świątecznych paczek pełnych słodkości. Uczestnicy projektu wraz z zaproszonymi gośćmi oraz pracownikami GOPS wymieniali się swymi wrażeniami z projektu przy przygotowanym dla nich poczęstunku.

Panowała bardzo miła i pozytywna atmosfera, uczestnicy spotkania wspominali wspólnie spędzone chwile w projekcie, a także dzielili się swoimi planami na przyszłość z nadzieją zmiany na lepsze.

Projekt był realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt był skierowany do 11 osób (4 kobiety i 7 mężczyzn) osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia, z nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności zawodowej, klientów GOPS mieszkających na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie mieli zapewniony:

bezpłatny udział w Projekcie - indywidualne i grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym - bezpłatne kursy zawodowe - grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem - wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów - ubezpieczenie w trakcie szkoleń - wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty – wszyscy uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych, warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem.

W okresie 10.04.2012 r. – 19.04.2012 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym. Dla każdego uczestnika projektu, został sporządzony indywidualny plan w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 14.05.2012 r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod nazwą: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG", w którym udział brało siedmiu mężczyzn, kurs zakończył się w dniu 06.06.2012 r.

W okresie 19.09.2012 r. - 17.11.2012 r. trwał II etap szkolenia dla 4 uczestników projektu (kobiet) „Handlowiec z prawem jazdy kat. B". Realizatorem szkolenia również był ZDZ w Kielcach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdróju. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem Uczestników Projektu, gdyż były dostosowane do ich potrzeb. ZDZ w Busku-Zdroju stworzył Uczestnikom Projektu komfortowe warunki odbycia szkoleń, praktycznej nauki zawodu w nowoczesnej salach wykładowych przez wykwalifikowaną kadrę - dzięki czemu byli oni odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, systematycznie uczęszczali na zajęcia szkoleniowe.

Po zakończonych kursach w dniach 14 – 15 czerwca 2012 r. oraz 10 – 11 grudnia 2012 r. odbyły się warsztaty aktywizacji społecznej uczestników projektu z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Ponadto wszystkie osoby biorące udział w projekcie były objęte przez pracowników socjalnych tut. OPS kontraktami socjalnymi, które były podstawowym narzędziem realizacji projektu. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie wywiązały się z uzgodnień zawartych w kontraktach, stanowiących porozumienie pomiędzy pracownikiem socjalnym a uczestnikiem projektu wykazującym motywację i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji socjalno-bytowej.

Główne cele Projektu zostały osiągnięte poprzez:

-wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej,

-podniesienie kwalifikacji zawodowej i kompetencji społecznych,

-zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,

-upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi uczestników projektu,

-niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu.

Mamy taką nadzieję, że udział w projekcie pomógł Uczestnikom Projektu uwierzyć w siebie i własne możliwości, a uzyskana w czasie szkoleń wiedza ułatwi im realizację planów, zdobycie pracy i poprawę swojej sytuacji życiowej.

Kierownik GOPS

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2013 13:43
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ