Strona główna Aktualności INFORMACJA O WYNIKACH
INFORMACJA O WYNIKACH Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 07:28

Nowy Korczyn, dnia 14.06.2013 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7/2, 28-136 Nowy Korczyn, informuje, że w dniu 14.06.2013 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę szkoleniową w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn", numer postępowania: 1/PN/2013.

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 14.06.2013 r. o godz. 14:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością punktów złożył Wykonawca :

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Kielcach

Ul. Paderewskiego 55

25-950 Kielce

w/w wykonawca– otrzymał 100 pkt. w czterech punktowanych kryteriach cena 55 pkt., doświadczenie 30 pkt., certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych 10 pkt., akredytację Kuratora Oświaty 5 pkt.

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 14.06.2013 r.

Wyk w 4 egz.

1. Wykonawcy egz. 1

2. Egz. 2 strona internetowa

3. Egz. 3 Tablica ogłoszeń

4. Egz. 4 a/a

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:53
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ