Strona główna Aktualności Projekt z POKL realizowany przez GOPS w Nowym Korczynie
Projekt z POKL realizowany przez GOPS w Nowym Korczynie Drukuj
środa, 03 lipca 2013 12:21

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie realizuje od 1 stycznia 2013 roku projekt systemowy pod nazwą: „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnychw Gminie Nowy Korczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt jest skierowany do 12 osób (5 kobiet i 7 mężczyzn) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP) poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych w małych gospodarstwach rolnych, niezaradnych życiowo, z niskim lub nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności zawodowej, klientów GOPS mieszkających na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Wszystkim uczestnikom w projekcie zapewniamy:

bezpłatny udział w Projekcie - indywidualne i grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym - bezpłatne kursy zawodowe - grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem - zaświadczenia ukończenia kursów i warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem - wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów - ubezpieczenie w trakcie szkoleń - wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty. Ponadto na zakończenie Projektu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników projektu i ich rodzin.

W okresie 27.05.2013 r. – 31.05.2013 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym. Zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego uczestnika projektu, w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 17.06.2013 r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach pod nazwą: „Operator koparko – ładowarki – III klasa uprawnień”, w którym udział bierze siedmiu mężczyzn.

Po zakończeniu kursu odbędą się warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem (16 godz. dydakt.) z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

W m-cu wrześniu br. przewidywany jest II etap szkolenia dla 5 uczestników projektu (kobiet).

Główne cele Projektu to:

-wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej,

-podniesienie kwalifikacji zawodowej i kompetencji społecznych,

-zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,

-upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi uczestników projektu,

-niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu.

Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowią osoby z negatywnym nastawieniem do życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im stworzyliśmy możliwość odbicia się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia na otwarty rynek pracy. Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują wiarę we własne siły.

Nowy Korczyn 03.07.2013 r.

Kierownik GOPS

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:50
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ