PROJEKT POKL Drukuj
piątek, 04 lipca 2014 07:43

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                 w Nowym Korczynie

              realizuje od 1 stycznia 2014 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych

                      w Gminie Nowy Korczyn”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

 Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy

Świętokrzyskim Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji

Pośredniczącej I stopnia w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki a Gminą Nowy Korczyn

/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt jest skierowany do 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

 (zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP) poszukujących pracy lub pozostających bez

zatrudnienia, zatrudnionych w małych gospodarstwach rolnych, niezaradnych życiowo, z niskim lub

nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy wykształceniem, niską motywacją do podejmowania aktywności

zawodowej, klientów GOPS mieszkających na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Wszystkim uczestnikom w projekcie zapewniamy:

- bezpłatny udział w Projekcie

- indywidualne i grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym

- bezpłatne kursy zawodowe - grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem

- zaświadczenia ukończenia kursów i warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem

- wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów - ubezpieczenie w trakcie szkoleń

- wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty.

W okresie 28.05.2014 r. – 29.05.2014 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne

i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego

uczestnika projektu, w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia

– rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech

psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 16.06.2014 r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Kielcach pod nazwą: „Przedstawiciel Handlowy z prawem jazdy kat. B”, w którym udział bierze pięć kobiet.

Po zakończeniu kursu odbędą się warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem (16 godz. dydaktycznych)

z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny

oraz poczucia własnej wartości.

W m-cu wrześniu br. przewidywany jest II etap szkolenia dla 5 uczestników projektu (mężczyzn).

Główne cele Projektu to:

-wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej,

-podniesienie kwalifikacji zawodowej i kompetencji społecznych,

-zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy,

-upowszechnianie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi uczestników projektu,

-niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez

wypłatę świadczeń pieniężnych dla uczestników projektu.

 Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowią osoby z negatywnym

nastawieniem do życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów

wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im stworzyliśmy możliwość odbicia

się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia na otwarty rynek pracy.

Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują wiarę we własne siły.

 

                                                                                                     Koordynator Projektu

                                                                                                     Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014 07:54
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ