Strona główna
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Drukuj
czwartek, 11 lutego 2016 20:27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

1. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7, 28-136 Nowy

Korczyn

2. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn

3.Wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze, pedagogiczne, ekonomiczne;

b) obywatelstwo polskie;

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni

praw publicznych;

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

f) nieposzlakowana opinia;

g) staż pracy;

h) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

i) bardzo dobra znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz kodeksu postepowania administracyjnego;

j) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

k) umiejętność pracy z klientem.

4. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które

przeprowadzany jest nabór:

a) umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;

b) umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;

c) umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów;

d) umiejętność planowania pracy, operatywność;

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór:

- obsługa klienta w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne, o

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów,

- prowadzenie postępowań zgodnie z aktami wykonawczymi do w/w ustaw oraz kodeksem

postępowania administracyjnego.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,

- wypełniony kwestionariusz osobowy

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

8. Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 23.02.2016 r. do godz. 15.00 u Kierownika Ośrodka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn pok. nr 1 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Ośrodka) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn w terminie do 23.02.2016 r. do godz. 15.00.

z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko pracy – GOPS.

2) Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.

3) Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182)".

9. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją.

Informacja o ostatecznych wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń GOPS w Nowym Korczynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 41-3771065

Nowy Korczyn, dnia 11.02.2016 r.

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 20:33
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ