Strona główna
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością-edycja 2024 Drukuj
poniedziałek, 05 lutego 2024 07:14

godlo


Nabór uczestników do Programu

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" - edycja 2024 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.442.641,08 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" – edycja 2024 do objęcia usługą asystentów dostępnych jest:

55 miejsc dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:

16 miejsc dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne).

27 miejsc dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne).

4 miejsca dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne).

6 miejsc dla osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne).

2 miejsca dzieci w wieku do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

5) Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" – edycja 2024 jest bezpłatny.

Zgodnie z działem IV ust.4 Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" – edycja 2024", który stanowi:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) ) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Gmina, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024, osoba z niepełnosprawnością może zgłosić się na podstawie:

- Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

- Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, której wzór stanowi załącznik nr 15 do niniejszego Programu.

- Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024 MGOPS w Nowym Korczynie.

- Oświadczenia w przypadku wskazania Asystenta przez uczestnika Programu, złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).

W/w dokumenty do pobrania w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, pok. nr 2, w godz. 7.00 – 15.00

Ilość miejsc ograniczona.

Termin przyjmowania wniosków do wyczerpania zaplanowanej liczby osób z niepełnosprawnością, którym zostaną przyznane usługi asystencji osobistej określonej we wniosku na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 – łącznie 55 osób.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tut. Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 41 3771065 w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po w/w dokumenty lub je dostarczyć.

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2024 13:31
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ