Strona główna
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 Drukuj
środa, 28 lutego 2024 07:46

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

godlo

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 48 960,00 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa" ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

W programie „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 w ramach pobytu dziennego dostępne są:

4 miejsca dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a, ust. 6 pkt 1 lit. f, ust. 6 pkt 2 lit. a oraz ust. 6 pkt 2 lit. i, mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Gmina, w pierwszej kolejności umożliwi osobie z niepełnosprawnością lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością samodzielny wybór:

1) miejsca, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit.a, i gmina wyrazi uprzednią zgodą na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w tym miejscu;

2) osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, z uwzględnieniem postanowień ust. 8 pkt 3 Programu.

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.

Do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 można zgłosić się na podstawie:

- Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

- Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, której wzór stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Programu.

- Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 MGOPS w Nowym Korczynie.

- Oświadczenia w przypadku wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej, złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).

W/w dokumenty do pobrania w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, pok. nr 2, w godz. 7.00 – 15.00 (telefon: 41 3771065).

Ilość miejsc ograniczona.

Termin przyjmowania wniosków do wyczerpania zaplanowanej liczby osób, którym zostaną przyznane usługi opieki wytchnieniowej określonej we wniosku na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 – 4 osoby.

Poprawiony: wtorek, 19 marca 2024 08:46
 
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ