Strona główna Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze
Uchwała Rady Gminy Drukuj
wtorek, 31 stycznia 2012 18:53

                               UCHWAŁA Nr XXII/91/2005

                     RADA GMINY W NOWYM KORCZYNIE

                          z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie: określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowite zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art.50 ust. 6, art. 90, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej usługami przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2.Usługi mogą być przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2.

1. Usługi opiekuńcze są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

2. Usługi przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej.

§ 3.

1. Usługi przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydatki na usługi podlegają zwrotowi w części lub całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej w wysokości określonej na podstawie niniejszej tabeli:

Miesięczny dochód na osobę                   Wysokość opłaty w % ustalona                Wysokość opłaty w % ustalona

określony w art. 8 ust. 1 ustawy             od kosztów usługi dla osób samotnych    od kosztów usługi dla osób

o pomocy społecznej /w procentach/      i osób samotnie gospodarujących             w rodzinie

 

100,1-150                                                           20                                                                  25

150,1-200                                                           25                                                                  30

200,1-250                                                           30                                                                  35

250,1-350                                                           40                                                                  45

350,1-450                                                           70                                                                  75

Powyżej 450                                                     100                                                                100

§ 4.

Opłata za świadczone usługi opiekuńcze wnoszona jest w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w rozliczeniach miesięcznych do 15 dnia każdego następnego miesiąca przez osobę korzystająca z usług lub za pośrednictwem opiekuna.

§ 5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zobowiązana do odpłatności może, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszonych opłat na czas określony szczególnie ze względu na:

1. zdarzenia losowe,

2. konieczność ponoszenia opłat za członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub rehabilitacyjnych.

3. długotrwałą chorobę związaną z ponoszeniem wysokich kosztów leczenia.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXI/87/96 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 06 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.,

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r.

Poprawiony: wtorek, 31 stycznia 2012 19:13
 
Usługi opiekuńcze Drukuj
poniedziałek, 30 stycznia 2012 19:50

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (art. 50 ustawy o pomocy społecznej)

 Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

- opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości,

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Skierowanie i umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej)

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2. małżonek , zstępni przed wstępnymi,

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Wymagane dokumenty

- wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w dps, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wraz z wymaganymi badaniami,

- opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,

- decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,

- wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,

- zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,

- zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy,

Miejsce złożenia dokumentów

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2012 19:59
 


Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ