REGULAMIN ORGANIZACYJNY Drukuj
niedziela, 29 stycznia 2012 10:15

                                            REGULAMIN ORGANIZACYJNY

                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie


I. Postanowienie wstępne.


§ 1

Regulamin organizacyjny zwany dalej ,,regulaminem" określa zasady kierowania Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zwanym dalej ,, Ośrodkiem " zakres działania, zasady planowania pracy, podpisywania pism i decyzji, organizacji działalności kontrolnej, obowiązki Kierownika oraz prawa i obowiązki pracowników.

 

II. Zasady kierowania Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.


§ 2

Pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kieruje Kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy.

W razie nieobecności Kierownika, pracą ośrodka kieruje osoba przez niego upoważniona: wykonuje wszystkie czynności należące do Kierownika, załatwia sprawy obywateli, ich skargi i wnioski.

1. Cele i zadania GOPS określa Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania GOPS regulują akty wewnętrzne wprowadzone przez Kierownika jednostki.

3. Regulamin Organizacyjny wprowadza i dokonuje w nim zmian Kierownik GOPS.

§ 3

Do kompetencji Kierownika należy:

1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników ośrodka pomocy.

3.Wydawanie decyzji administracyjnych.

 

III. Struktura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


§ 4

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Ośrodka i należytej obsługi Obywateli, ustala się następującą strukturę organizacyjną.

W skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą:

1. Kierownik

2.Główny księgowy

3. Pracownicy socjalni

4. Aspirant pracy socjalnej

5. Opiekunki świadczące usługi opiekuńcze

6. Stanowisko d/s realizacji świadczeń rodzinnych

§ 5

Kierownik jest odpowiedzialny za realizację zadań Ośrodka, prowadzi całą działalność organizatorską w zakresie pomocy społecznej, określa i realizuje kierunki działań profilaktycznych, a szczególności odpowiada za:

- rozpoznanie i rzetelną ocenę potrzeb środowisk wymagających interwencji socjalnej,

- zabezpieczenie potrzeb umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, dających możliwość samodzielnej egzystencji życiowej w środowisku,

- koordynowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb, osób i rodzin wymagających szeroko rozumianej pomocy społecznej.

§ 6

Pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy prowadzą sprawy wynikające z zakresu czynności.

§ 7

Kierownik określa zakresy czynności oraz rejonizację terenu dla poszczególnych pracowników socjalnych oraz pozostałych pracowników.

§ 8

Dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakres czynności ustala Wójt Gminy.

§ 9

Do wspólnych zadań wszystkich pracowników Ośrodka należy:

1. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Współdziałanie z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na terenie gminy w zakresie pomocy na rzecz potrzebujących.

3. Mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz pomocy socjalnej.

4. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

- rzetelne, efektywne i terminowe wykonywanie obowiązków,

- przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku,

- dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,

- właściwy stosunek do mienia ośrodka,

- przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

- przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,

- przestrzeganie Regulaminu Pracy,

- pogłębianie wiedzy fachowej i doskonalenie się w wykonywaniu zadań.

 

IV. Organizacja działalności kontrolnej.


§ 10

1. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Kierownik.

2. Kontrolę zewnętrzną sprawuje:

- Wojewoda Świętokrzyski w zakresie zadań zleconych

- Rada Gminy w zakresie zadań własnych.

3. Przeprowadzone kontrole ewidencjonowane są w książce kontroli.

 

V. Zasady podpisywania pism.


§ 11

Kierownik podpisuje osobiście:

1. Decyzje administracyjne wydawane na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Nowy Korczyn z zakresu pomocy społecznej i innych zadań wynikających z ustaw.

2. Wszelką korespondencję kierowaną do administracji rządowej i samorządowej.

3. Odpowiedzi na interwencję, wnioski, skargi obywateli.

4. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, nagrodzenia i karanie pracowników.

 

VI. Załatwienie indywidualnych spraw Obywateli.


§ 12

1. Indywidualne sprawy Obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

2. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw Obywateli, kierując się przepisami prawa.

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie spraw ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami czynności.

§ 13

1. Ogólne zasady postępowania w sprawach wniesionych przez Obywateli określa kodeks postępowania administracyjnego.

2. Sprawy wniesione do Ośrodka ewidencjonowane są w rejestrze podań, sprawach bieżących i rejestrach.

3. Korespondencja wpływająca i sprawy załatwiane przez pracowników Ośrodka przechowywane są w teczkach zgodnie z instrukcją Kancelaryjną.

§ 14

1. Przy załatwianiu indywidualnych spraw Obywateli pracownicy Ośrodka zobowiązani są do:

- udzielenia informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnianiu treści obowiązujących przepisów,

- informowaniu zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy,

- powiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy.

2. Interesanci mają prawo uzyskać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej.

3. Interesanci przyjmowani są przez wszystkich pracowników Ośrodka codziennie oprócz sobót w godzinach urzędowania tj. Od 7.30 do 15.30,

4. Kierownik przyjmuje interesantów codziennie oprócz sobót w godzinach od 7.30 do 15.30 w sprawach skarg i interwencji.

 

VII. Obowiązki i prawa pracowników.


§ 15

Obowiązki i prawa pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami ).

§ 16

1. Czas pracy pracowników Ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach 7.30 – 15.30,

2. W wyjątkowych wypadkach ze względu na połączenia komunikacyjne lub inne przypadki losowe Kierownik może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy.

3. Pracowników zatrudnionych na części etatów obowiązuje czas ustalony w indywidualnych umowach o pracę.

4. Czas pracy należy w pełni wykorzystać na pracę zawodową.

5. Każdy z pracowników ma prawo spożywać posiłek w godzinach pracy, co nie może zakłócić normalnego toku pracy i sprawnej obsługi Obywateli.

6. Za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy lub na polecenie Kierownika, pracownikowi przysługuje wolny czas w terminie uzgodnionym z pracodawcą.

§ 17

1. Wynagrodzenie za pracę pracownikom Ośrodka określa Kierownik ośrodka zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania i wymogów

kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

2. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest z dołu ostatniego dnia miesiąca. Jeśli ostatni dzień przypada w dniu wolnym od pracy wynagrodzenie wypłaca się dzień wcześniej.

§ 18

1. Przybycie do pracy każdy pracownik pracujący w Ośrodku potwierdza złożeniem podpisu na liście obecności.

2.Osobę odpowiedzialną za prowadzenie listy obecności jest prowadząca sprawy kadrowe.

§ 19

1. Na wyjście z pracy w celu załatwienia spraw służbowych lub ważnych spraw osobistych, pracownik winien otrzymać zezwolenie Kierownika, odnotować to wyjście w książce ewidencji nieobecności w czasie pracy, wpisując godzinę wyjścia a następnie powrotu.

2. Czas wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw osobistych pracownik obowiązany jest odpracować w dniu, w którym korzystał z wyjścia z pracy lub w innym terminie uzgodnionym z Kierownikiem.

3. Książkę wyjść służbowych, osobistych prowadzi każdy pracownik socjalny.

4. Opuszczając pomieszczenie biurowe pracownik obowiązany jest każdorazowo poinformować współpracowników z pomieszczenia o miejscu swojego pobytu i przewidzianej godzinie powrotu. W przypadku, gdy sam zajmuje pomieszczenie biurowe obowiązany jest odpowiednią informację pozostawić pracownikom z sąsiednich pomieszczeń.

§ 20

1. Wyjazdy służbowe odnotowuje się w książce ewidencji wyjazdów służbowych, który prowadzi osoba prowadząca sprawy kadrowe UG.

2. Do książki należy wpisać: imię i nazwisko pracownika, miejsce i cel wyjazdu, czas trwania podróży.

§ 21

1. Pracownik, który spóźnił się do pracy, natychmiast po przybyciu zobowiązany jest poinformować Kierownika o przyczynach spóźnienia.

2. O niemożliwości stawienia się do pracy z uzasadnionej i z góry wiadomej przyczyny, pracownik powinien powiadomić odpowiednio wcześniej Kierownika.

3. W razie niestawienia się do pracy, pracownik obowiązany jest zawiadomić Kierownika o przyczynie tej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie dłużej jednak niż w dniu następnym: osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby względnie za pośrednictwem poczty.

4. Zaświadczenie lekarskie lub inny dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy, pracownik obowiązany jest dostarczyć w ciągu trzech dni, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

5. Nie dotrzymanie terminów, o których mowa powyżej jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.

6. Uznanie nieobecności w pracy ( nie przybycie do pracy, wcześniejsze opuszczenie pracy) za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione należy do Kierownika Ośrodka.

§ 22

1. Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Udzielenie pracownikowi urlopu następuje na podstawie rocznego planu urlopów lub pisemnego podania pracownika.

3. Plan urlopów ustala Kierownik po konsultacji z pracownikiem w terminie do 15 lutego każdego roku kalendarzowego.

4. Urlop nie wykorzystany z poprzedniego roku kalendarzowego, winien być wykorzystany przez pracownika do końca pierwszego kwartału roku następnego.

5. Ewidencję urlopów prowadzi pracownik prowadzący sprawy kadrowe.

§ 23

Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. Pracownik obowiązany jest do przejścia badań lekarskich ( art.229 kodeksu pracy )

2. Pracownik winien być przeszkolony w zakresie podstawowych przepisów BHP i p/poż.

§ 24

1. Pracownicy obowiązani są przestrzegać porządku i czystości pomieszczeń biurowych oraz dbać o należyty stan urządzeń i sprzętu.

2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony przeciwpożarowej.

3. Pracownikom zabrania się wnoszenia na teren Ośrodka alkoholu i spożywania lub przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

4. Po zakończeniu pracy, przed opuszczeniem pomieszczeń biurowych pracownicy powinni:

- uporządkować stanowiska pracy poprzez zamknięcie pieczątek i akt w biurkach lub szafach,

- pozamykać okna w pomieszczeniach,

- sprawdzić zabezpieczenie p/poż. pomieszczeń,

- pogasić światła,

- zamknąć drzwi.

 

VIII. Nagrody i wyróżnienia.


§ 25

1. Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszeniu jej wydajności mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

2. Przewiduje się stosowanie następujących nagród:

a/ nagrody pieniężnej,

b/ pochwały pisemnej,

c/ dyplomu uznania,

d/ innych wyróżnień.

2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych.

3. Nagrody przyznaje Kierownik Ośrodka.

 

IX. Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.


§ 26

1. Za nieprzestrzeganie przy pracownika Ośrodka ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż. stosuje się:

- karę upomnienia,

- karę nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp, p/poż,

opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożywania alkoholu w zakładzie pracy stosuje się również karę pieniężną.

3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie jak również za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy jest równa jednodniowemu wynagrodzeniu za pracę.

4. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

5. Karę stosuje kierownik Ośrodka i zawiadamia o tym pracownika pisemnie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.

 

X. Akty wewnętrzne.


§ 27

1.Kierownik wydaje w ramach posiadanych uprawnień wiążące akty wewnętrzne regulujące działalność jednostki.

2. W szczególności mogą one dotyczyć porządku, bezpieczeństwa i funkcjonowania '' Ośrodka'' oraz warunków i zasad obsługi osób.

 

XI. Udzielanie informacji.


§ 28

1. Kierownik GOPS lub osoba przez niego upoważniona udzielają informacji przedstawicielom prasy, radia i TV.

2. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić za względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej oraz innej chronionej ustawą.

3. Udzielenie informacji nie może kolidować z obowiązkami służbowymi i wymogiem sprawnej obsługi osób.

4. Zasady określone w niniejszym rozdziale mają zastosowanie w przypadku udzielania informacji innym osobom.

 

XII. Postanowienia końcowe.


§ 29

1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

2. Regulamin podaje się do wiadomości wszystkim pracownikom zatrudnionym w Ośrodku.

3. Z regulaminem zapoznaje się nowo przyjętych pracowników.

§ 30

1. Traci moc Regulamin Organizacyjny z dnia 06.09.1992 r.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2005 r.

Poprawiony: niedziela, 29 stycznia 2012 10:24
 


Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ