STATUT Drukuj
niedziela, 29 stycznia 2012 10:03

                                                            STATUT

                          OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KORCZYNIE

Rozdział 1

POSTANOWIENIE OGÓLNE


§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej ''Ośrodkiem'' działa na podstawie:

1.Uchwały Nr XI/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Nowym Korczynie z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą '' Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie'',

2.Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.)

3.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4.Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z póź. zm.)

5.Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ),

6.Innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

7.Niniejszego statutu.

§ 2.1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Nowy Korczyn.

2.Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie jest budynek Urzędu Gminy przy ul. Buskiej 7.

3.Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie 28-136 Nowy Korczyn ul. Buska 7.

 

Rozdział II

ZADANIA OŚRODKA


§ 3.1. Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznaniu i wypłaceniu przewidzianych ustawą świadczeń.

2) pracy socjalnej,

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) analizie i ocenie zjawisk zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

§ 4. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

3) udzielanie schroniska, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

9) opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi, ojcem lub rodzeństwem,

10) praca socjalna,

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

12) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

13) dożywianie dzieci,

14) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnych,

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

2. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomoc w naturze,

3)podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 5. 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy:

1) przyznawanie i wpłacanie zasiłków stałych,

2) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na cele ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalnego wsparcia.

2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.

3. Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych określone ustawą o świadczeniach rodzinnych.

§ 6. Zadania własne gminy Ośrodka wykonuje zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wójta Gminy.

§ 7. W realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innym kościołami, związkami wyznaniowymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

III. ORGANIZACJA OŚRODKA


§ 8. 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

2. Kierownika zatrudnia Wójt Gminy, który również ustala jego wynagrodzenie.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

a) organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników ośrodka,

b) składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,

c) realizuje zadania przypisane mu ustawą o pomocy społecznej,

4. W zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

5. Upoważnienie może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika ośrodka pomocy społecznej.

6. W zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Kierownik prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych.

§ 9. 1. W skład ośrodka wchodzą:

1) Kierownik

2) Pracownicy socjalni

3) Opiekunki domowe

4) Pracownik ds. świadczeń rodzinnych

2. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników, zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz dokonuje wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 10. 1. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane są przez pracowników socjalnych.

2. Pracownicy socjalni zobowiązani są do:

- realizacji zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej,

- zachowania w tajemnicy informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych, także po ustaleniu zatrudnienia.

§ 11. 1. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjna gminy Nowy Korczyn działająca w formie jednostki budżetowej.

2. Obsługę finansowo-księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie prowadzi księgowość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

§ 12. Działalność Ośrodka finansowana jest:

- z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,

- z budżetu gminy w zakresie zadań własnych.

§ 13. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

§ 14. Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

§ 15. Zmian Statutu dokonuje się w drodze Uchwały Rady Gminy Nowy Korczyn.

Poprawiony: niedziela, 29 stycznia 2012 10:15
 


Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ