Strona główna Aktualności
POKL 2013 r. Drukuj
czwartek, 05 grudnia 2013 09:10

   PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie realizuje w 2013 r. Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nowy Korczyn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn”

W dniu 19.04.2013 r. został podpisany aneks do umowy ramowej nr: UDA-POKL.07.01.01-26-033/08-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie reprezentowanym przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy Nowy Korczyn i Sławomira Wawrzeńca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

W roku bieżącym zaprosiliśmy do udziału w Projekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” dwunastu mieszkańców z naszego terenu, by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosi 184.200 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie 19.341 zł. Ogólnym celem Projektu był wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie dokonali wyboru instrumentów aktywnej integracji, które były realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem były warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instrumentem kursy zawodowe, które wynikały z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymali komplety materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem były zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Każdy z uczestników projektu otrzymał również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoliło mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

 W okresie 27 - 31.05.2013 r. odbyły się z 7 uczestników, a w okresie 16 – 17.09.2013 r. z 5 uczestnikami projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego uczestnika projektu, w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 17.06.2013 r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod nazwą: OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – III KLASA UPRAWNIEŃ”, w którym udział brało 7 mężczyzn i zakończył się w dniu 24.07.2013 r.

W okresie 10.10.2013 r. - 20.11.2013 r. trwał II etap szkolenia dla 5 uczestników projektu (3 kobiety, 2 mężczyzn) „PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWM JAZDY KAT. B” Realizatorem szkolenia również był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – CKZ Busko-Zdrój, które cieszyły się dużym zainteresowaniem Uczestników Projektu, gdyż były dostosowane do ich potrzeb. ZDZ w Busku-Zdroju stworzył Uczestnikom Projektu komfortowe warunki nauki dzięki czemu byli oni odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, systematycznie uczęszczali na zajęcia szkoleniowe.                                                          

 Po zakończonych kursach w dniach 05 – 08 sierpnia 2013 r. oraz 02 – 03 grudnia 2013 r. odbyły się warsztaty aktywizacji społecznej uczestników projektu z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. ”. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w projekcie były objęte przez pracowników socjalnych kontraktami socjalnymi.

Z 12 beneficjentami zawarto kontrakty socjalne, które były podstawowym narzędziem realizacji projektu. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie wywiązały się z uzgodnień zawartych w kontraktach, stanowiących porozumienie pomiędzy pracownikiem socjalnym, a uczestnikiem projektu wykazującym motywację i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji socjalno-bytowej.

W ubiegłych latach uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż obecnym również przyniesie wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i poruszania się po nowoczesnym rynku pracy.

 

                                                                                                                                                                                                                          Kierownik

                                                                                                                                                                                                                   Sławomir Wawrzeniec

 

Poprawiony: czwartek, 05 grudnia 2013 09:17
 
Informacja o wynikach Drukuj
wtorek, 01 października 2013 13:23

 

Nowy Korczyn, dnia 01.10.2013 r.

wg rozdzielnika

 

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7/2, 28-136 Nowy Korczyn, informuje, że w dniu 01.10.2013 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę szkoleniową w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn, numer postępowania: 2/PN/2013.

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 01.10.2013 r. o godz. 12:00.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą ilością punktów złożył Wykonawca :

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55

25-950 Kielce

 

w/w wykonawca– otrzymał 100 pkt. w czterech punktowanych kryteriach cena 55 pkt., doświadczenie 30 pkt., certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych 10 pkt., akredytacja Kuratora Oświaty 5 pkt.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuję, że umowa z wymienionym wykonawcą zostanie podpisana po dniu 01.10.2013 r.

Wyk w 4 egz.

  1. 1.Egz. 1 Wykonawca
  2. 2.Egz. 2 strona internetowa
  3. 3.Egz. 3 Tablica ogłoszeń
  4. 4.Egz. 4 a/a
Poprawiony: wtorek, 01 października 2013 13:26
 
Projekt z POKL realizowany przez GOPS w Nowym Korczynie Drukuj
środa, 03 lipca 2013 12:21

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie realizuje od 1 stycznia 2013 roku projekt systemowy pod nazwą: „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnychw Gminie Nowy Korczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:50
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 07:28

Nowy Korczyn, dnia 14.06.2013 r.

wg rozdzielnika

INFORMACJA O WYNIKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7/2, 28-136 Nowy Korczyn, informuje, że w dniu 14.06.2013 r. o godz. 12:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę szkoleniową w ramach Projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn", numer postępowania: 1/PN/2013.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 11:53
Więcej…
 
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W 2013 R. Drukuj
poniedziałek, 13 maja 2013 08:19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału w kolejnej edycji Projektu w 2013 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 15 do 65 lat,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7

28-136 Nowy Korczyn

tel. 41 37-71-065

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do wyczerpania miejsc.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

 bezpłatny udział w Projekcie,

 grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem,

 grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,

 spotkania indywidulane z doradcą zawodowym,

 bezpłatne kursy zawodowe,

 zaświadczenia ukończenia kursów,

 zaświadczenia ukończenia warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem,

 wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów,

 ubezpieczenie w trakcie szkoleń,

 wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdów na szkolenia/warsztaty.

Poprawiony: poniedziałek, 13 maja 2013 08:22
 
Podsumowanie Projektu Drukuj
piątek, 28 grudnia 2012 00:00

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn"

W dniu 19.12.2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowy Korczyn odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz czwarty przystąpiły do Projektu. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście Wójt Gminy Paweł Zagaja, Uczestnicy Projektu oraz pracownicy GOPS zaangażowani w realizację Projektu.

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2013 13:43
Więcej…
 
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Drukuj
środa, 30 maja 2012 12:00

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

realizuje od 1 stycznia 2012 roku projekt systemowy pod nazwą:

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Świętokrzyskim

Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

I stopnia w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Poprawiony: środa, 30 maja 2012 12:21
Więcej…
 
Doradca zawodowy Drukuj
czwartek, 24 maja 2012 12:02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. . „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 10 kwietnia 2012 roku w budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn przy ulicy Buskiej 7 odbyły się warsztaty grupowe dla mężczyzn z doradcą zawodowym, natomiast warsztaty grupowe dla kobiet odbyły się 12 kwietnia 2012 roku. W dniach 12-19 kwietnia 2012 roku odbyły się indywidualne spotkania kobiet i mężczyzn z doradcą zawodowym.

Warsztaty z doradcą zawodowym miały na celu min. przezwyciężenie bierności zawodowej, autoprezentacja, umiejętności pracy w zespole oraz organizowania pracy własnej i zawodowej jak również dobranie odpowiedniego szkolenia do predyspozycji uczestników projektu (łącznie 38 godzin).

Poprawiony: czwartek, 24 maja 2012 12:05
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 3 z 4
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ