Strona główna
Nabór na wolne stanowisko Drukuj
wtorek, 03 stycznia 2023 14:21

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie nr 8 /2015

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie z dnia 31.12.2015r.

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownik Klubu „Senior +" w Nowym Korczynie

utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +" na lata 2021-2025

 

I. Wymagania niezbędne

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe.

3. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

4. Co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej.

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

8. Osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2023 14:30
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 Drukuj
czwartek, 03 listopada 2022 14:12

godlo

Podstawa prawna Programu
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.
Cel Programu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków
O uzyskanie środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.
Terminy naboru wniosków
Gmina/powiat składa wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ich realizację
Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.

Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2022 14:15
 
Informacja o dodatku dla gospodarstw domowych Drukuj
czwartek, 27 października 2022 10:41

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) gmina nie otrzymała dotąd żadnych środków na obsługę i wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych. Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku dla gospodarstw domowych nie jest możliwe w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Z chwilą otrzymania środków finansowych oraz po wprowadzeniu ich do budżetu gminy tut. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpi niezwłocznie do wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych.

                                                                                                                                       Kierownik

                                                                                                                                                             Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: czwartek, 27 października 2022 10:43
 
Wypłaty dodatku węglowego Drukuj
czwartek, 27 października 2022 10:15

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 30 września 2022 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowym Korczynie, na której min. zostały wprowadzone do budżetu gminy środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego, co pozwoliło w dniu dzisiejszym na pierwsze wypłaty dodatków dla mieszkańców naszej gminy.

Kolejne wypłaty dodatków będą realizowane na bieżąco w miarę rozpatrywania wniosków, na podstawie znowelizowanej w dniu 20.09.2022 r. ustawy o dodatku węglowym wprowadzonej ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. Poz. 1967).

Znowelizowane przepisy zapewniają m.in. uszczelnienie systemu, zwiększają możliwości samorządów w zakresie weryfikacji wniosków oraz wydłużają termin na wypłatę dodatków węglowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wobec tego, w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe) – świadczenie to nie może być przyznane.

Na potrzeby przyznawania dodatku węglowego przyjmuje się jako zasadę, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe.

Wobec powyższego, zgodnie art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust 3b ww. ustawy, w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 15 ustawy o dodatku węglowym gmina zobowiązana jest do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:

1)        informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)        informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

a)         świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

b)        świadczenia wychowawczego,

c)         dodatku osłonowego,

d)        dodatku mieszkaniowego,

3)        dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

 

Dodatkowo art. 2 ust. 15b-15e ustawy o dodatku węglowym daje organom rozpatrującym wnioski o wypłatę dodatku węglowego możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

 

Dodatek węglowy będzie przekazywany przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy, a dla osób które nie posiadają rachunku bankowego w kasie Banku Spółdzielczego w Kielcach/oddział Nowy Korczyn ul. Rzeźnicza 2.

 

Poprawiony: czwartek, 27 października 2022 10:21
 
Dodatek dla gospodarstw domowych Drukuj
czwartek, 27 października 2022 10:12

Informacja w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, gazem LPG lub olejem opałowym.

 

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż  20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022r., poz.1967). Zgodnie z tym aktem prawnym gospodarstwom domowym przysługuje dodatek w wysokości:

  1. 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  2. 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  3. 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  4. 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

Powyższe źródła ciepła winny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu jedynie w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W związku z powyższym można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30.

Ważne!

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Poprawiony: czwartek, 27 października 2022 10:15
 
Rozporządzenie w sprawie wniosku o dodatek węglowy Drukuj
czwartek, 27 października 2022 10:05

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 16.08.2022 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1712)

W związku z powyższym można już składać wnioski o dodatek węglowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30.

 

 Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
  2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy.

 

Informacje podane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą weryfikowane w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne!

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Poprawiony: czwartek, 27 października 2022 10:08
 
Dodatek węglowy - informacja Drukuj
czwartek, 27 października 2022 10:01

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że w dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia.

Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie oraz Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn po tym jak przedmiotowe Rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw o czy niezwłocznie poinformujemy.

 

Wnioski po opublikowaniu Rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku będzie można również składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 -14.30.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 41 3771077

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Poprawiony: czwartek, 27 października 2022 10:04
 
Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej Uczestnikom Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 Drukuj
piątek, 18 lutego 2022 14:03

godlo

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej Uczestnikom Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Nabór osób na świadczenie usług asystencji osobistej dla Uczestników Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawa prawna: dział  IV ust. 6 Programu „„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022
Cyt. „Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina/powiat, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 i 2.”

Zgodnie z działem IV ust. 3 Programu:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
oraz posiadające:
- nieposzlakowaną opinie,
- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- dodatkowo: posiada prawo jazdy kat. B

Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
4. druk kwestionariusza osobowego,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
6. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Zatrudnienie będzie możliwe w sytuacji gdy Asystent nie zostanie wskazany przez Uczestnika Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MGOPS w Nowym Korczynie, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy zatrudnienia na stanowisku - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 2022” lub listownie na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn.
- Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

1)Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 10
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ