Strona główna
PROJEKT "DOBRY ZAWÓD - LEPSZE ŻYCIE" Drukuj
środa, 31 sierpnia 2016 08:10

 

baner

 

Projekt „Dobry Zawód – Lepsze Życie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji

projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie"w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1

Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozpoczyna rekrutację do Projektu.

W ramach projektu zorganizowane zostanie:

• poradnictwo psychologiczne,

• doradztwo zawodowe,

• wielomodułowe kursy zawodowe,

• dla 40% osób które ukończą kursy zostaną zorganizowane płatne staże zawodowe.

Proponujemy Państwu udział min. w następujących rodzajach kursów:

• Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego + pierwsza pomoc

• Spawacz MAG + Spawacz TIG

• Spawacz MAG (I moduł) + Spawacz MAG (II moduł) + cięcie plazmą + podstawy rysunku technicznego

• Magazynier + Kierowca wózków + obsługa suwnic + obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

• Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + uprawnienia SEP + Montażysta rusztowań budowlanych

• Operator koparko – ładowarki + operator walca drogowego

• Kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci

• Elementy fryzjerstwa + wizaż

• Kucharz + catering – organizacja przyjęć okolicznościowych + carving

• Profesjonalny kelner – barman + barista + obsługa kas fiskalnych

• Palacz kotłów centralnego ogrzewania + konserwator zieleni + pracownik ochrony osób i mienia

• Projektowanie urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych + aranżacja ogrodów i inwentaryzacja

• Krawcowa + projektowanie ubrań + moduł z przedsiębiorczości.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn, tel. 41 37 71 065.

 

 

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 08:25
 
PROGRAM 500+ Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2016 14:20

 

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż

wnioski na świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+ należy składać

w siedzibie GOPS ul. Buska 7 (pok. nr 3) w godz. 7.00 – 15.00

 

od dnia 1 kwietnia 2016 r.

 

Wnioski   już do pobrania  w Ośrodku Pomocy Społecznej

 w Nowym Korczynie ul. Buska 7 (pok. Nr 3)  i Urzędzie Gminy

w Nowym Korczynie  ul. Krakowska 1 – Sekretariat.

 

Nowy Korczyn 21.03.2016                 Kierownik                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2016
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze - Rodzina500+ należy składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS (pok. nr 4)
od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski będzie można pobierać w tut. Ośrodku od dnia 18.03.2016 r.
Poprawiony: poniedziałek, 21 marca 2016 14:34
 
PROGRAM 500+ Drukuj
wtorek, 08 marca 2016 12:18

                                                                           PROGRAM 500+

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie uprzejmie informuje, że w życie weszła ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 w godzinach 7.00 – 15.00 od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu „Rodzina 500 plus".

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r. i wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 12:22
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Drukuj
piątek, 04 marca 2016 20:10

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Poprawiony: niedziela, 06 marca 2016 08:39
Więcej…
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Drukuj
czwartek, 11 lutego 2016 20:27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 20:33
Więcej…
 
PROJEKT POKL Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 08:09

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Korczynie realizuje w 2015 r.

Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu

gminy Nowy Korczyn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja

integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą 

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn."

W dniu 02.03.2015 r. został podpisany aneks do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki nr: UDA-POKL.07.01.01-26-009/14-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego

/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę

Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie reprezentowanym przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy

Nowy Korczyn i Sławomira Wawrzeńca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt pt.„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" skierowany

był do 5 osób (2 kobiet i 3 mężczyzn), by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i własnych

gminy pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego

poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosiła 81 300 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie

8 820 zł. Ogólnym celem Projektu był wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach

rolnych będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji

społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności

umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie

umiejętności zawodowych.

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie dokonali

wyboru instrumentów aktywnej integracji, które były realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz

diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem były warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą

zawodowym. Drugim instrumentem  kursy zawodowe, które wynikały z potrzeb lokalnego rynku pracy.

Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymali komplety materiałów dydaktycznych, w tym

podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie.

Trzecim instrumentem były zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych,

radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Każdy z uczestników

projektu otrzymał również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoliło

mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W okresie 29-30.04.2015 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe

z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego uczestnika projektu,

w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych

/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 25 maja 2015r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod nazwą: „PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Z PRAWEM JAZDY KAT. B",  w którym udział brały trzy osoby i zakończył się 08 lipca 2015 r.

W okresie 08.06.2015 r. - 08.07.2015 r. trwał  II etap szkoleń dla 2 uczestników projektu   „KIEROWCA

SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH KAT.C". Kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem Uczestników Projektu,

gdyż były dostosowane do ich potrzeb. ZDZ w Kielcach/CKZ w Busku-Zdroju stworzyło Uczestnikom Projektu

komfortowe warunki nauki dzięki czemu byli oni odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, systematycznie

uczęszczali na zajęcia szkoleniowe.

Po zakończeniu kursów w okresie 04.08.2015r. -05.08.2015r. odbyły się z Uczestnikami Projektu warsztaty

aktywizacji społecznej z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze

stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Z 5 beneficjentami zawarto kontrakty socjalne, które były podstawowym narzędziem realizacji Projektu.

Wszystkie osoby uczestniczące w Projekcie wywiązały się z uzgodnień zawartych w kontraktach,

stanowiących porozumienie pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem Projektu wykazującym

motywację i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji

socjalno-bytowej.

W ramach Projektu został zatrudniony dodatkowy Pracownik Socjalny co w dużym stopniu umożliwiło

dokładniejsze identyfikowanie i diagnozowanie potrzeb społecznych oraz zostały spełnione ustawowe

wymogi dotyczące zatrudniania pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej.

Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowiły osoby z negatywnym

nastawieniem do życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów

wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im stworzyliśmy możliwość odbicia

się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia na otwarty

rynek pracy. Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują

wiarę we własne siły. W ubiegłych latach  uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach

jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż obecnym również  przyniesie 

wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy

i poruszania się po rynku pracy.

                                                                                                       Koordynator Projektu

                                                                                                      Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 26 sierpnia 2015 08:36
 
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W 2015 R Drukuj
wtorek, 03 marca 2015 13:19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż w związku z realizacją

projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program

Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" Działanie 7.1. Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej" ogłasza nabór uczestników do udziału

w Projekcie w 2015 roku.

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 15 do 65 lat,

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- nieaktywnie zawodowych,

- posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,

- zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych,

- zamieszkujących na terenie gminy Nowy Korczyn,

- korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,

- nie korzystających z innych form wsparcia współfinansowanych przez Unię Europejską

w ramach EFS.

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie zaprasza się do biura projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7

28-136 Nowy Korczyn

tel. 41 37-71-065

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w celu zapoznania się z kryteriami i zasadami naboru Beneficjentów Ostatecznych do projektu

pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn".

Rekrutacja uczestników do Projektu trwa do wyczerpania miejsc.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:

  • bezpłatny udział w Projekcie,
  • grupowe warsztaty aktywizacji społecznej z psychologiem,
  • grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym,
  • spotkania indywidulane z doradcą zawodowym,
  • bezpłatne kursy zawodowe,
  • zaświadczenia ukończenia kursów,
  • zaświadczenia ukończenia warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem,
  • wyżywienie (ciepłe posiłki) w trakcie kursów zawodowych i warsztatów,
  • ubezpieczenie w trakcie szkoleń,
  • wsparcie dochodowe z przeznaczeniem m.in. na zwrot kosztów dojazdów

                     na szkolenia/warsztaty.

                                                                                                                     Koordynator Projektu

                                                                                                                     Sławomir Wawrzeniec

 

Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 13:22
 
PROJEKT POKL 2015 R. Drukuj
wtorek, 03 marca 2015 13:10

                                     PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie postanowił w 2015 r.

kontynuować Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

z terenu gminy Nowy Korczyn, w związku z czym po raz siódmy złożył wniosek o dofinansowanie Projektu

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój

i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „Program

Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” do Świętokrzyskiego

Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W dniu 02.03.2015 r. został podpisany aneks do umowy ramowej nr:

UDA-POKL.07.01.01-26-009/14-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim

Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę Dyrektora

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej w Nowym Korczynie reprezentowanym przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy Nowy Korczyn

i Sławomira Wawrzeńca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

W roku bieżącym zaprosimy do udziału w Projekcie pt. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej

Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn” pięciu mieszkańców z naszego terenu, by dzięki środkom

z Europejskiego Funduszu Społecznego pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz

podnieść poziom motywacji do aktywnego poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosi

81.300 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie 8.820 zł. Ogólnym celem Projektu jest wzrost

aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych będących beneficjentami

pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie

umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających

ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie

dokonają wyboru instrumentów aktywnej integracji, które będą realizowane w ramach kontraktów

socjalnych oraz diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem będą warsztaty i spotkania

indywidualne z doradcą zawodowym. Drugim instrumentem będą kursy zawodowe, które wynikają

z potrzeb lokalnego rynku pracy. Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymają komplety

materiałów dydaktycznych, w tym podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki,

ubezpieczenie od NW, badania lekarskie. Trzecim instrumentem będą zajęcia z psychologiem

z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny

oraz poczucia własnej wartości. Czwartym instrumentem, jeżeli zostanie on zdiagnozowany podczas

analizy predyspozycji i potrzeb uczestników projektu będzie aktywizacja edukacyjna. Każdy z uczestników

projektu otrzyma również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoli

mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W ubiegłych latach uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach jakie przyniósł im

udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż doświadczenie zdobyte w latach ubiegłych

pomoże w sprawnym zorganizowaniu szkoleń dla naszych podopiecznych i przyniesie im wiele

korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy i poruszania

się po nowoczesnym rynku pracy.

Nowy Korczyn 03.03.2015 r.                                                           Koordynator Projektu

                                                                                                        Sławomir Wawrzeniec

 

Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 13:14
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 3 z 6
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ