Strona główna
informacja o wynikach Drukuj
czwartek, 03 listopada 2016 12:04

informacja o wynikach na organizację usłyg szkoleniowych w ramach realizacji Projektu:

"Dobry Zawód - Lepsze Życie"

Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2016 12:13
 
Aktualności Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 12:48

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu

"Dobry Zawód - Lepsze Życie"

 

Logo Funduszy Europejskich                                 Herb województwa Świętokrzyskiego      Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

  
 
                                                                                                                         Busko-Zdrój, 17.10.2016 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu
„Dobry Zawód – Lepsze Życie” 
 
I. „Dobry Zawód – Lepsze Życie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.  Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
2.  Adres zamawiającego: al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój   
3.  Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. 41 370 81 86, fax. 41 378 84 58
4.  Adres e-mail zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5.  Adres strony internetowej: www.centrumbusko.pl  
II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój - sekretariat Dyrektora 
2.  Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2016 roku, o godz. 09 00 .
3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2016 roku o godz. 09 15  w siedzibie zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  prowadzonego  postępowania  jest  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  przeprowadzenie  szkoleń
wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi w ramach realizacji projektu pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” realizowanego
w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  2014-2020  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi jednostki:
  Gmina Gnojno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie 
  Gmina Wiślica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
  Gmina Tuczępy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach
  Gmina Solec-Zdrój / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
  Gmina Pacanów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
  Gmina Nowy Korczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  80530000-8, 80570000-0;
3.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  zawarty został odpowiednio w SIWZ 4.  Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych
zawarte zostały w załącznik 1 do SIWZ – Wzór umowy.
IV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w odpowiedniej części zamówienia,
są:
a)  Cena oferty             -    50 %
b)  Doświadczenie           -    20 %
c)  Certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych  -    5%
d)  Akredytacja Kuratora Oświaty na szkolenia   -    10%
e)  Deklarowana efektywność zatrudnienia    -    15%

 

http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/917-ogloszenie-o-zamowieniu-10-2016.html

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 13:00
 
PROJEKT "DOBRY ZAWÓD - LEPSZE ŻYCIE" Drukuj
środa, 31 sierpnia 2016 08:10

 

baner

 

Projekt „Dobry Zawód – Lepsze Życie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji

projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie"w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1

Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozpoczyna rekrutację do Projektu.

W ramach projektu zorganizowane zostanie:

• poradnictwo psychologiczne,

• doradztwo zawodowe,

• wielomodułowe kursy zawodowe,

• dla 40% osób które ukończą kursy zostaną zorganizowane płatne staże zawodowe.

Proponujemy Państwu udział min. w następujących rodzajach kursów:

• Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego + pierwsza pomoc

• Spawacz MAG + Spawacz TIG

• Spawacz MAG (I moduł) + Spawacz MAG (II moduł) + cięcie plazmą + podstawy rysunku technicznego

• Magazynier + Kierowca wózków + obsługa suwnic + obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

• Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + uprawnienia SEP + Montażysta rusztowań budowlanych

• Operator koparko – ładowarki + operator walca drogowego

• Kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci

• Elementy fryzjerstwa + wizaż

• Kucharz + catering – organizacja przyjęć okolicznościowych + carving

• Profesjonalny kelner – barman + barista + obsługa kas fiskalnych

• Palacz kotłów centralnego ogrzewania + konserwator zieleni + pracownik ochrony osób i mienia

• Projektowanie urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych + aranżacja ogrodów i inwentaryzacja

• Krawcowa + projektowanie ubrań + moduł z przedsiębiorczości.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn, tel. 41 37 71 065.

 

 

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 08:25
 
PROGRAM 500+ Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2016 14:20

 

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż

wnioski na świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+ należy składać

w siedzibie GOPS ul. Buska 7 (pok. nr 3) w godz. 7.00 – 15.00

 

od dnia 1 kwietnia 2016 r.

 

Wnioski   już do pobrania  w Ośrodku Pomocy Społecznej

 w Nowym Korczynie ul. Buska 7 (pok. Nr 3)  i Urzędzie Gminy

w Nowym Korczynie  ul. Krakowska 1 – Sekretariat.

 

Nowy Korczyn 21.03.2016                 Kierownik                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2016
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze - Rodzina500+ należy składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS (pok. nr 4)
od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski będzie można pobierać w tut. Ośrodku od dnia 18.03.2016 r.
Poprawiony: poniedziałek, 21 marca 2016 14:34
 
PROGRAM 500+ Drukuj
wtorek, 08 marca 2016 12:18

                                                                           PROGRAM 500+

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie uprzejmie informuje, że w życie weszła ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 w godzinach 7.00 – 15.00 od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu „Rodzina 500 plus".

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r. i wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 12:22
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Drukuj
piątek, 04 marca 2016 20:10

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Poprawiony: niedziela, 06 marca 2016 08:39
Więcej…
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Drukuj
czwartek, 11 lutego 2016 20:27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 20:33
Więcej…
 
PROJEKT POKL Drukuj
środa, 26 sierpnia 2015 08:09

Gmina Nowy Korczyn/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Korczynie realizuje w 2015 r.

Projekt na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu

gminy Nowy Korczyn, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja

integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą 

„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn."

W dniu 02.03.2015 r. został podpisany aneks do umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki nr: UDA-POKL.07.01.01-26-009/14-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego

/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę

Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, a Gminą Nowy Korczyn/Gminnym Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie reprezentowanym przez Joannę Parlak Skarbnika Gminy

Nowy Korczyn i Sławomira Wawrzeńca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Projekt pt.„Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn" skierowany

był do 5 osób (2 kobiet i 3 mężczyzn), by dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i własnych

gminy pomóc im uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz podnieść poziom motywacji do aktywnego

poszukiwania pracy. Całkowita wartość Projektu wynosiła 81 300 zł. w tym wkład własny gminy w kwocie

8 820 zł. Ogólnym celem Projektu był wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach

rolnych będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji

społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności

umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie

umiejętności zawodowych.

Pracownicy socjalni tut. OPS w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie dokonali

wyboru instrumentów aktywnej integracji, które były realizowane w ramach kontraktów socjalnych oraz

diagnozy potrzeb uczestników. Pierwszym instrumentem były warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą

zawodowym. Drugim instrumentem  kursy zawodowe, które wynikały z potrzeb lokalnego rynku pracy.

Podczas kursów i warsztatów uczestnicy projektu otrzymali komplety materiałów dydaktycznych, w tym

podręczniki, materiały piśmienne, bufet kawowy i ciepłe posiłki, ubezpieczenie od NW, badania lekarskie.

Trzecim instrumentem były zajęcia z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych,

radzenie sobie ze stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Każdy z uczestników

projektu otrzymał również wsparcie finansowe na podstawie ustawy o pomocy społecznej, które pozwoliło

mu na pokrycie bieżących wydatków związanych np. z dojazdem na kursy i warsztaty.

W okresie 29-30.04.2015 r. odbyły się z uczestnikami projektu spotkania indywidualne i warsztaty grupowe

z doradcą zawodowym i zostały sporządzone indywidualne protokoły dla każdego uczestnika projektu,

w których doradca zawodowy określił rodzaj i charakter indywidualnego wsparcia – rodzaj kursów zawodowych

/szkoleń na podstawie jego możliwości i zdolności oraz cech psychofizycznych i predyspozycji.

W dniu 25 maja 2015r. rozpoczął się I etap szkoleń realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju pod nazwą: „PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Z PRAWEM JAZDY KAT. B",  w którym udział brały trzy osoby i zakończył się 08 lipca 2015 r.

W okresie 08.06.2015 r. - 08.07.2015 r. trwał  II etap szkoleń dla 2 uczestników projektu   „KIEROWCA

SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH KAT.C". Kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem Uczestników Projektu,

gdyż były dostosowane do ich potrzeb. ZDZ w Kielcach/CKZ w Busku-Zdroju stworzyło Uczestnikom Projektu

komfortowe warunki nauki dzięki czemu byli oni odpowiednio zmotywowani i zaangażowani, systematycznie

uczęszczali na zajęcia szkoleniowe.

Po zakończeniu kursów w okresie 04.08.2015r. -05.08.2015r. odbyły się z Uczestnikami Projektu warsztaty

aktywizacji społecznej z psychologiem z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnych, radzenie sobie ze

stresem, wzmocnienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Z 5 beneficjentami zawarto kontrakty socjalne, które były podstawowym narzędziem realizacji Projektu.

Wszystkie osoby uczestniczące w Projekcie wywiązały się z uzgodnień zawartych w kontraktach,

stanowiących porozumienie pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem Projektu wykazującym

motywację i zaangażowanie w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do poprawy własnej sytuacji

socjalno-bytowej.

W ramach Projektu został zatrudniony dodatkowy Pracownik Socjalny co w dużym stopniu umożliwiło

dokładniejsze identyfikowanie i diagnozowanie potrzeb społecznych oraz zostały spełnione ustawowe

wymogi dotyczące zatrudniania pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej.

Największym wyzwaniem – zdaniem pracowników socjalnych – stanowiły osoby z negatywnym

nastawieniem do życia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dotknięte całą gamą problemów

wymagających kompleksowego systemu wsparcia – właśnie im stworzyliśmy możliwość odbicia

się od dna, aktywizacji zawodowej, zdobycia nowych umiejętności i wprowadzenia na otwarty

rynek pracy. Miło jest zobaczyć, jak w trakcie trwania Projektu tacy ludzie zmieniają się, odnajdują

wiarę we własne siły. W ubiegłych latach  uczestnicy Projektu z satysfakcją mówili o korzyściach

jakie przyniósł im udział w zajęciach. Żywimy wielką nadzieję, iż obecnym również  przyniesie 

wiele korzyści, przede wszystkim w nabyciu umiejętności efektywnego poszukiwania pracy

i poruszania się po rynku pracy.

                                                                                                       Koordynator Projektu

                                                                                                      Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 26 sierpnia 2015 08:36
 
«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»

Strona 3 z 6
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ