Strona główna
Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 Drukuj
piątek, 18 lutego 2022 10:07

godlo

 

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022
Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.554.786 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 do objęcia usługą asystentów dostępnych jest:
0 miejsc dla dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (przysługuje maks. 360 godz. usług asystenta na osobę),
55 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:
12 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (przysługuje nie więcej niż 840 godzin rocznie na osobę),
27 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (przysługuje nie więcej niż 720 godzin rocznie na osobę),
16 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (przysługuje nie więcej niż 360 godzin rocznie na osobę).
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest bezpłatny.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
W czasie korzystania z usług Asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, o których mowa w ust. 9 Programu oraz finansowanych z innych źródeł.
Usługi asystenta nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma,  którzy zamieszkują lub nie zamieszkują wspólnie z uczestnikiem Programu oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022,  osoba niepełnosprawna może się zgłosić na podstawie:
- Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Karty zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Programu.
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Programu (Gmina)
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszego Programu (Minister).
- Oświadczenia w przypadku  wskazania Asystenta przez uczestnika Programu, że wskazany przez nią Asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tut Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 41 3771065 w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po w/w dokumenty lub je dostarczyć.

do pobrania
 >> Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Poprawiony: piątek, 18 lutego 2022 10:14
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 Drukuj
wtorek, 11 stycznia 2022 16:17

godlo

W dniu 10.01.2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja złożył do Wojewody Świętokrzyskiego oświadczenie o przyjęciu środków finansowych z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę Nowy Korczyn do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług asystenta dla:
– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.
Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn jako jedyna w powiecie buskim i jako jedna z niewielu  gmin województwa świętokrzyskiego będzie realizowała w 2022 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, po raz trzeci.
Realizatorem tego zadania na terenie gminy w latach 2020 i 2021 był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, który również w 2022 r. będzie realizował powyższy Program.
W 2020 roku z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skorzystało z terenu naszej gminy 19 osób niepełnosprawnych (13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 6 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), natomiast w 2021 roku z Programu skorzystało 49 osób niepełnosprawnych (35 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 14 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).
Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn  z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zwanego dalej „Programem” Gmina Nowy Korczyn otrzyma środki finansowe w wysokości 1.544.786 zł.
Gmina Nowy Korczyn z chwilą otrzymania środków finansowych na realizację powyższego zadania poinformuje na swojej stronie internetowej (www.gmina.nowykorczyn.pl) o terminie możliwości ubiegania się o przyznanie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Poprawiony: wtorek, 11 stycznia 2022 16:20
 
Dodatek osłonowy Drukuj
środa, 05 stycznia 2022 09:30

Kierownik MGOPS w Nowym Korczynie informuje, że można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu

części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Zadanie to będzie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem

w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź

uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego

dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego

dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej

dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą,

o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego,

ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

• 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

• 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

• 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub

piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi,

wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

• 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

• 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nowy Korczynie, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn

Telefon:41 37-71-077

 

                                                                                                                                                                                                 Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 stycznia 2022 09:36
 
Zarządzenie Drukuj
środa, 05 stycznia 2022 09:22

Zarządzenie Nr 1/2022

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie z dnia 03 stycznia 2022 roku

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U z 2019r. poz. 1282 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j.Dz. U z 2020r. poz. 1320 ze zm.), § 7 ust. 5 Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zarządzam, co następuje :

§ 1.

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 roku /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, a także do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej MGOPS Nowy Korczyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 stycznia 2022 09:28
 
Zarządzenie Drukuj
środa, 15 grudnia 2021 12:26

Zarządzenie Nr 8/2021

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie

z dnia 08 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U z 2019r. poz. 1282 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j.Dz. U z 2020r. poz. 1320 ze zm.), § 7 ust. 5 Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zarządzam, co następuje :

§ 1.

Ustalam dzień 24 grudnia 2021 roku /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, a także do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej MGOPS Nowy Korczyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 15 grudnia 2021 12:28
 
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 Drukuj
środa, 20 października 2021 19:08

 

godlo

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022, zwanego dalej „Programem”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program ma zapewniać:

 1. 1)poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. 2)wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatnąpotrzeb;
 3. 3)uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. 4)dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. 5)zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. 1)wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. 2)wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. 3)załatwianiu spraw urzędowych;
 4. 4)korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. 5)zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Termin realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków z Funduszu Solidarnościowego:

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Poprawiony: środa, 20 października 2021 19:13
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 Drukuj
czwartek, 01 lipca 2021 06:39

godlo

 

Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn  z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, zwanego dalej „Programem” Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie rozpoczął realizację powyższego Programu od 1 czerwca 2021 r.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program stanowi element polityki społecznej państwa w zakresie:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 zgłosiło się 30 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (pozostało jeszcze 5 wolnych miejsc dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 miejsca dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zatrudnił na umowę zlecenie 25 asystentów (brak wolnych etatów).

Aby przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz otrzymać dofinansowanie na jego realizację zarówno Gmina Nowy Korczyn jak i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie m.in. musieli posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Doświadczenie i wiedzę w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych pracownicy tut. OPS zdobyli w 2020 r. realizując Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Do ww. Projektu zakwalifikowano 19 osób niepełnosprawnych oraz zatrudniono 9 asystentów, którzy świadczyli pomoc osobom niepełnosprawnym.
Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn jako jedyna w powiecie buskim i jako jedna z niewielu  gmin województwa świętokrzyskiego będzie realizowała w 2021 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, po raz drugi.

Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2021 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 1.304.325 zł.
To bardzo duże wyzwanie dla pracowników tut. OPS oraz odpowiedzialność za realizację Programu na rzecz osób niepełnosprawnych ale mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie naszej gminy będą mogły dzięki pomocy asystentów otrzymać wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, brać czynny udział w funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Rozpowszechnienie usług asystenta zwiększa szanse osobom niepełnoprawnym na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystenta jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, tym bardziej że w obecnie trudnych czasach jakim przyszło nam żyć spowodowanym wirusem COVID–19 każda pomoc, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych jest pozytywnie odbierana i doceniana.

Kierownik  
Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: czwartek, 01 lipca 2021 06:43
 
Gmina Nowy Korczyn przystąpiła do programu MRPiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Drukuj
piątek, 14 maja 2021 20:45

godlo

W dniu 13 maja 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Joanny Parlak podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2021 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 1.304.325 zł.

Adresaci Programu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Program ma zapewniać:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Asystentowi, który będzie  świadczył usługi przysługuje:
a) wynagrodzenie,
b) zakup środków ochrony osobistej,
c) zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług,
d) zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu,
e) koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej).

Jak zgłosić się do Programu (osoba niepełnosprawna):
Na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu, gmina/powiat może przyznać usługę asystenta.
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Czas trwania usług asystenta:
− usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
Gmina/powiat dokonuje rozliczenia usług asystenta na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystenta, której wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Programu.
Uczestnik Programu za usługi Asystenta nie ponosi odpłatności.
Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, tel. 41 3771065.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają  skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą zgłaszać się do pracowników MGOPS w Nowym Korczynie.

do pobrania
  >>Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2021 12:49
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 10
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ