Strona główna
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Drukuj
środa, 11 grudnia 2019 12:09

orzel

W dniu 9 grudnia 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Joanny Parlak podpisał umowę  z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020.
Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2020 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 402 502,00 zł.
Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym.

Program ma na celu:
1) wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
2)    możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
3)    ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
4)    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia Asystenta z tytułu świadczenia usług Asystenta wynosi nie więcej niż 30,00 zł. (brutto/brutto).
Limit godzin usług Asystenta przypadającego na jednego Uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia Asystenta z tytułu świadczenia usług Asystenta wynosi 30,00 zł. (brutto/brutto).
Limit godzin usług Asystenta przypadającego na jednego Uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Uczestnik Programu za usługi Asystenta nie ponosi odpłatności.

W czasie korzystania z usług Asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.
Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, tel. 41 3771065.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają  skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą zgłaszać się do pracowników MGOPS w Nowym Korczynie.

 

  do pobrania
    >> Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 09:32
 
Unieważnienie przetargu Drukuj
środa, 04 grudnia 2019 09:11

uelogo

Informacja o unieważnieniu postępowania na organizację usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro"

Do pobrania

  >> Informacja o unieważnieniu postępowania

Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:15
 
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” Drukuj
piątek, 15 listopada 2019 11:59

 uelogo

Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie nw. szkoleń ramach wskazanego wyżej projektu który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ


Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:15
 
Projekt pn. "Aktywizacja sznsą na lepsze jutro" Drukuj
czwartek, 05 września 2019 12:07

uelogo

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ NOWY KORCZYN / MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWYM KORCZYNIE pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"

Gmina Nowy Korczyn/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w ramach partnerstwa z Gminą Pacanów/ Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie realizują Projekt pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnieni.

W dniu 20.08.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2010 nr: RPSW.09.01.00-26-0031/18-18 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Liderem Projektu Gminą Pacanów.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 298 050,87 zł. dofinansowanie na realizację Projektu dla Gminy Pacanów i Nowy Korczyn wynosi łącznie 1 100 834,51 zł. wkład własny gmin wyniesie 197 2156,46 zł. Projekt jest realizowany od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r. i jest skierowany wyłącznie do 40 mieszkańców z terenów wiejskich gmin Pacanów i Nowy Korczyn.

W ramach Projektu, każda zakwalifikowana osoba będzie uczestniczyć bezpłatnie w pakiecie szkoleń, kursów:

- grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym i psychologicznym,

- indywidualnych poradach /konsultacjach prawnych,

- wielomodułowym kursie zawodowym,

- stażu przez okres 3 miesięcy dla 10 UP.

Kursy zawodowe będą wybrane po indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy. Uczestnikom Projektu możemy zaproponować min. następujące rodzaje kursów:

- Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Prawo jazdy kat. B.

- Spawacz MAG + Spawacz TIG + Cięcie plazmą.

- Obsługa podestów ruchomych + Obsługa pił mechanicznych do ścinki drzew + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Uprawnienia SEP do 1 kV.

- Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych + obsługa kas fiskalnych i terminali

płatniczych + bezpieczna wymiana butli gazowych.

- Technolog robót wykończeniowych+ Glazurkarz + Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV

+ Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych.

- Operator koparko – ładowarki + Uprawnienia SEP do 1kV + Dokumentacja budowlana robót ziemnych.

- Kosmetyczka + Obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP + Stylizacja paznokci + - Wizaż + moduł z przedsiębiorczości – Jak otworzyć i prowadzić własną firmę.

- Nowoczesny pracownik biurowy + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Pracownik ds. kadrowych i płacowych.

- Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + Kelner + Carving + Sporządzanie

napojów + Uprawnienia SEP do 1kV.

- Florysta + Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych + Pracownik gospodarczy + Uprawnienia SEP do 1kV.

- Handlowiec + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Prawo jazdy kat. B + Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych lub innych w zależności od potrzeb uczestników projektu i rynku pracy.

Projekt realizowany jest w dwóch turach:

poradnictwo zawodowe + poradnictwo psychologiczne odbędzie się w okresie:

sierpień 2019 r. – wrzesień 2019 r. (I TURA) oraz luty 2020 r. – marzec 2020 r. (II TURA);

wielomodułowe kursy zawodowe odbędą się w okresie:

wrzesień 2019 r. - listopad 2019 r. (I TURA) oraz kwiecień – czerwiec 2020 r. (II TURA);

realizacja staży dla 10 osób w okresie:

grudzień 2019 r. - luty 2020 r. (I TURA) oraz lipiec - wrzesień 2020 r. ( II TURA)

i jest skierowany min. do:

- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób

z niepełnosprawnościami;

- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

w ramach programu.

- osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

- osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym, średnim i wykształceniem wyższym,

- osób bezrobotnych, biernych zawodowo korzystających z pomocy społecznej,

- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Osoby zainteresowane udziałem w II turze Projektu mogą zgłaszać się do Biura Projektu mieszczącego się w MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.

Ogólnym celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w małych niedochodowych gospodarstwach rolnych będących beneficjentami pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy i samodzielne poruszanie się po nim oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

Nowy Korczyn 04.09.2019 r.

Koordynator Projektu

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:13
 
ogłoszenie o wynikach Drukuj
piątek, 09 sierpnia 2019 12:34

uelogo

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na:

Przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań w zakresie Poradnictwa Zawodowego

i Poradnictwa Psychologicznego dla 20 osób – Uczestników Projektu.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowy Korczyn / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje,

że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 07.08.2019 r. wybrana została oferta firmy:

 

Centrum Doradztwa Zawodowego Ewelina Ptak

Ades: ul. Sabinówek 3/49

25-530 Kielce

 

Uzadadnienie dokonanego wyboru:

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą zgodnie z krtyerium oceny oferty.

 

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:13
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Drukuj
środa, 07 sierpnia 2019 11:27

projekt111

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie Poradnictwa Zawodowego i Poradnictwa Psychologicznego
dla klientów MGOPS NOWY KORCZYN w ramach realizacji Projektu pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” w ramach Działania: RPSW.09.01.00 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

ZAMAWIAJĄCY – Partner Projektu:
Gmina Nowy Korczyn / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41-377-10-65, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Lider Projektu:
Gmina Pacanów / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41-376-54-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Do pobrania

   >> Zaproszenie do złożenia oferty

Poprawiony: środa, 07 sierpnia 2019 12:40
 
INFORMACJA Drukuj
piątek, 22 czerwca 2018 09:47

Informacja o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 w Gminie Nowy Korczyn.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuję, że wnioski na nowy okres

zasiłkowy o ustalenie prawa do:

• świadczeń rodzinnych,

• świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

• świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+"

• świadczenia dla ucznia „Dobry start" 300+

można składać:

- od dnia 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP, bankowości elektronicznej,

Portalu Informacyjnego Emp@tia, PUE ZUS;

- od dnia 1 sierpnia 2018r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

ul. Buska 7 pokój nr 3 w godzinach 7.00 – 15.00

 

Nowe świadczenie, o które będzie można ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

w związku z realizacją rządowego programu "Dobry start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 28 i 29

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

rządowego programu „Dobry start" ( Dz. U. z 2018 poz. 1061):

• wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia

1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r.

• wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018r., pozostawia się bez rozpatrzenia.

• ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje

w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub

sierpniu 2018r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia

następuje nie późnej niż do dnia 30 września 2018r.

Dla kogo świadczenie dobry start:

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start" jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających

rok szkolny 2018/2019. Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł. przyznawane będzie na każde

uczące się dziecko, raz w roku (jednorazowo), bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start

przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom

prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia

przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20. roku życia,

- 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące

roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano

z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku

odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Organ właściwy

prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazane przez niego adres poczty elektronicznej.

UWAGA !!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się

o wypłatę świadczenia dobry start, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

                                                                                                                       Kierownik

                                                                                                            Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: piątek, 22 czerwca 2018 09:55
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Drukuj
poniedziałek, 11 czerwca 2018 09:59

Inspektor ochrony danych (IOD) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie.

 

Na podstawie art. 37 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowychi w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Nr 119/1 z 04 maja 2016 roku) w związku

z art. 8 i 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

informuje, że inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

jest Pani Marta Tokarz, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: poniedziałek, 11 czerwca 2018 10:11
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 10
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ