Strona główna
Nabór na opiekuna prawnego Drukuj
czwartek, 17 listopada 2016 13:34

 

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby

całkowicie ubezwłasnowolnionej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór kandydatów

na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

 

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego oraz

reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
– stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
– wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty:
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczone  w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem ”Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7, w godz. 7.00 – 15.00.

 

                                                                                                                    Kierownik

 

                                                                                                            Sławomir Wawrzeniec

 

 

 

Nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
Poprawiony: czwartek, 17 listopada 2016 13:45
 
informacja o wynikach Drukuj
czwartek, 03 listopada 2016 12:04

informacja o wynikach na organizację usłyg szkoleniowych w ramach realizacji Projektu:

"Dobry Zawód - Lepsze Życie"

Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2016 12:13
 
Aktualności Drukuj
poniedziałek, 17 października 2016 12:48

Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu

"Dobry Zawód - Lepsze Życie"

 

Logo Funduszy Europejskich                                 Herb województwa Świętokrzyskiego      Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

  
 
                                                                                                                         Busko-Zdrój, 17.10.2016 r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.)
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu
„Dobry Zawód – Lepsze Życie” 
 
I. „Dobry Zawód – Lepsze Życie NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.  Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
2.  Adres zamawiającego: al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój   
3.  Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. 41 370 81 86, fax. 41 378 84 58
4.  Adres e-mail zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5.  Adres strony internetowej: www.centrumbusko.pl  
II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój - sekretariat Dyrektora 
2.  Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2016 roku, o godz. 09 00 .
3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2016 roku o godz. 09 15  w siedzibie zamawiającego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  prowadzonego  postępowania  jest  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  przeprowadzenie  szkoleń
wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi w ramach realizacji projektu pn. „Dobry Zawód – Lepsze Życie” realizowanego
w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Świętokrzyskiego  2014-2020  z  Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi jednostki:
  Gmina Gnojno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie 
  Gmina Wiślica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
  Gmina Tuczępy / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach
  Gmina Solec-Zdrój / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju
  Gmina Pacanów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie
  Gmina Nowy Korczyn / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  80530000-8, 80570000-0;
3.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  zawarty został odpowiednio w SIWZ 4.  Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych
zawarte zostały w załącznik 1 do SIWZ – Wzór umowy.
IV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w odpowiedniej części zamówienia,
są:
a)  Cena oferty             -    50 %
b)  Doświadczenie           -    20 %
c)  Certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych  -    5%
d)  Akredytacja Kuratora Oświaty na szkolenia   -    10%
e)  Deklarowana efektywność zatrudnienia    -    15%

 

http://www.pcpr.busko.pl/cms/128-aktualnosci/2016/917-ogloszenie-o-zamowieniu-10-2016.html

Poprawiony: poniedziałek, 17 października 2016 13:00
 
PROJEKT "DOBRY ZAWÓD - LEPSZE ŻYCIE" Drukuj
środa, 31 sierpnia 2016 08:10

 

baner

 

Projekt „Dobry Zawód – Lepsze Życie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji

projektu „Dobry Zawód – Lepsze Życie"w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1

Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozpoczyna rekrutację do Projektu.

W ramach projektu zorganizowane zostanie:

• poradnictwo psychologiczne,

• doradztwo zawodowe,

• wielomodułowe kursy zawodowe,

• dla 40% osób które ukończą kursy zostaną zorganizowane płatne staże zawodowe.

Proponujemy Państwu udział min. w następujących rodzajach kursów:

• Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego + pierwsza pomoc

• Spawacz MAG + Spawacz TIG

• Spawacz MAG (I moduł) + Spawacz MAG (II moduł) + cięcie plazmą + podstawy rysunku technicznego

• Magazynier + Kierowca wózków + obsługa suwnic + obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

• Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + uprawnienia SEP + Montażysta rusztowań budowlanych

• Operator koparko – ładowarki + operator walca drogowego

• Kosmetyczka + wizaż + stylizacja paznokci

• Elementy fryzjerstwa + wizaż

• Kucharz + catering – organizacja przyjęć okolicznościowych + carving

• Profesjonalny kelner – barman + barista + obsługa kas fiskalnych

• Palacz kotłów centralnego ogrzewania + konserwator zieleni + pracownik ochrony osób i mienia

• Projektowanie urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych + aranżacja ogrodów i inwentaryzacja

• Krawcowa + projektowanie ubrań + moduł z przedsiębiorczości.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, 28-136 Nowy Korczyn, tel. 41 37 71 065.

 

 

Poprawiony: środa, 31 sierpnia 2016 08:25
 
PROGRAM 500+ Drukuj
poniedziałek, 21 marca 2016 14:20

 

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, iż

wnioski na świadczenie wychowawcze – Rodzina 500+ należy składać

w siedzibie GOPS ul. Buska 7 (pok. nr 3) w godz. 7.00 – 15.00

 

od dnia 1 kwietnia 2016 r.

 

Wnioski   już do pobrania  w Ośrodku Pomocy Społecznej

 w Nowym Korczynie ul. Buska 7 (pok. Nr 3)  i Urzędzie Gminy

w Nowym Korczynie  ul. Krakowska 1 – Sekretariat.

 

Nowy Korczyn 21.03.2016                 Kierownik                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2016
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze - Rodzina500+ należy składać wraz z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS (pok. nr 4)
od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Wnioski będzie można pobierać w tut. Ośrodku od dnia 18.03.2016 r.
Poprawiony: poniedziałek, 21 marca 2016 14:34
 
PROGRAM 500+ Drukuj
wtorek, 08 marca 2016 12:18

                                                                           PROGRAM 500+

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie uprzejmie informuje, że w życie weszła ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 w godzinach 7.00 – 15.00 od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu „Rodzina 500 plus".

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r. i wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem. Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Poprawiony: wtorek, 08 marca 2016 12:22
Więcej…
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Drukuj
piątek, 04 marca 2016 20:10

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Poprawiony: niedziela, 06 marca 2016 08:39
Więcej…
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Drukuj
czwartek, 11 lutego 2016 20:27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 20:33
Więcej…
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 10
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ