Strona główna
Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 Drukuj
wtorek, 14 listopada 2023 08:58

godlo

 

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego. Gmina/powiat przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie danej gminy/danego powiatu.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego do dnia 16 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 są dostępne na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2024 13:27
 
Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2024 Drukuj
wtorek, 14 listopada 2023 08:55

 godlo

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024 złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwany dalej „Programem", ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

1) poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3) uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Gmina Nowy Korczyn zakłada, że w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2024, udział weźmie ogółem 67 uczestników, w tym:

20 osób posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

33 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne),

4 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym orzeczenia równoważne),

8 osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne),

2 dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Planowana liczba zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych wykonujących usługę asystencji osobistej wynosi 34.

Całkowita wartość wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024 o jaką ubiega się Gmina Nowy Korczyn opiewa na kwotę 2.562.648 zł.

Wniosek oczekuje na ocenę formalną i merytoryczną przez Wojewodę.

Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn realizuje obecnie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023, który na terenie Gminy Nowy Korczyn od 2020 roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Program realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie. Kwota dofinansowania Programu wynosi 1.299.854,23 zł.

W 2023 roku z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" korzysta 50 osób z niepełnosprawnych. Zatrudnionych jest 25 asystentów wykonujących usługi asystencji osobistej.

Dzięki ich pracy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie naszej gminy otrzymują wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, biorą czynny udział w funkcjonowaniu w życiu społecznym, uczestniczą w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2024 13:28
 
Ogłoszenie o naborze wniosków Drukuj
wtorek, 14 listopada 2023 08:49

godlo

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramachProgramu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej „uczestnikami":

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zwanego dalej „Funduszem" na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy i miejsce składania wniosków

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowejbfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 14 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

Termin i warunki realizacji zadań

Zadania będą realizowane od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2024 13:30
 
Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 Drukuj
wtorek, 21 lutego 2023 14:11

Gmina Nowy Korczyn – realizator zadania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ogłasza nabór do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.299.854,34 zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach naboru do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 do objęcia usługą asystentów dostępnych jest:
50 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym:
14 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
26 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
10 miejsc dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest bezpłatny.
Zgodnie z działem IV ust.3 Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023”
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
4. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
5. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt 1 lub 2.

Do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,  osoba niepełnosprawna może się zgłosić na podstawie:
- Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu.
- Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, której wzór stanowi załącznik nr 12 do niniejszego Programu.
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
- Oświadczenia w przypadku  wskazania Asystenta przez uczestnika Programu, że wskazany przez nią Asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej i posiada odpowiednie kwalifikacje.

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tut Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 41 3771065 w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po w/w dokumenty lub je dostarczyć.

Do pobrania:
  >> Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

godlo

Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2023 14:13
 
Gmina Nowy Korczyn przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 Drukuj
wtorek, 21 lutego 2023 13:59

W dniu 21 lutego 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Joanny Parlak podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2023 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 1.299.854,34 zł. (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery 34/100 złote)

Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.


godlo


Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2023 14:09
 
INFORMACJA O REFUNDACJI PODATKU VAT Drukuj
środa, 25 stycznia 2023 08:59

INFORMACJA O REFUNDACJI PODATKU VAT

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że w życie weszła ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687). Na terenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn obsługę wniosków o refundację podatku VAT realizować będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.

Zgodnie z treścią ustawy o refundacjI podatku VAT:

Refundacja podatku VAT dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i wymaga złożenia wniosku (wzór wniosku do pobrania poniżej).

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza :

1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku. 2. Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i są wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy (do 21grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Refundację podatku VAT otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:

• 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

• 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art.3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 z późn.zm.).

Od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. kryterium dochodowe wyliczane jest za rok 2021, natomiast od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r. za rok 2022.

Refundacja podatku VAT za gaz przysługuje na podstawie otrzymanej pierwszej opłaconej faktury w 2023 roku.

Wniosek składa się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek wraz z załącznikami i w/w dokumentami należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, pok. Nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30. Telefon 41 3771077

Wzór wniosku wraz załącznikami do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Poprawiony: środa, 25 stycznia 2023 09:05
 
Informacja o wynikach naboru Drukuj
środa, 25 stycznia 2023 08:53

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy:

Kierownik Klubu Senior+ w Nowym Korczynie

została wybrana Pani Małgorzata Włosińska zam. Parchocin 60.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniała obligatoryjne wymagania i otrzymała najwyższy wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów na dane stanowisko w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

 

24.01.2023 r. Sławomir Wawrzeniec

Data/ podpis

Poprawiony: środa, 25 stycznia 2023 08:55
 
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Drukuj
piątek, 20 stycznia 2023 12:53

Szanowni Państwo.

Gmina Nowy Korczyn zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców gminy Nowy Korczyn i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 - 2030. Ankieta jest anonimowa, a wyniki zostaną wykorzystane do zbiorczego opracowania danych.

Z góry serdecznie dziękujemy za Państwa udział w badaniu.

 

http://www.profitest.pl/s/51259/cu4x3HPs

 

Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023 13:00
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 10
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ