Strona główna
Gmina Nowy Korczyn przystąpiła do programu MRPiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Drukuj
piątek, 14 maja 2021 20:45

godlo

W dniu 13 maja 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Joanny Parlak podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Całkowity koszt realizacji powyższego zadnia w 2021 roku przez Gminę Nowy Korczyn wynosi 1.304.325 zł.

Adresaci Programu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Program ma zapewniać:
1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Asystentowi, który będzie  świadczył usługi przysługuje:
a) wynagrodzenie,
b) zakup środków ochrony osobistej,
c) zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług,
d) zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu,
e) koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej).

Jak zgłosić się do Programu (osoba niepełnosprawna):
Na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu, gmina/powiat może przyznać usługę asystenta.
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Czas trwania usług asystenta:
− usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
Gmina/powiat dokonuje rozliczenia usług asystenta na podstawie wypełnionej Karty realizacji usług asystenta, której wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Programu.
Uczestnik Programu za usługi Asystenta nie ponosi odpłatności.
Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, tel. 41 3771065.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają  skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą zgłaszać się do pracowników MGOPS w Nowym Korczynie.

do pobrania
  >>Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Poprawiony: środa, 05 stycznia 2022 09:30
 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2021 Drukuj
wtorek, 02 marca 2021 13:11

godlo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

 

W dniu 18.12.2020 r. Gmina Nowy Korczyn złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 01.03.2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja złożył do Wojewody Świętokrzyskiego oświadczenie o przyjęciu środków finansowych z Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2021 w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę Nowy Korczyn do wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług asystenta dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Należy nadmienić, że Gmina Nowy Korczyn jako jedyna w powiecie buskim i jako jedna z niewielu gmin województwa świętokrzyskiego będzie realizowała w 2021 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, po raz drugi.

Realizatorem tego zadania na terenie gminy w 2020 r. był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, który również w 2021 r. będzie realizował powyższy Program.

Po podpisaniu umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, zwanego dalej „Programem” Gmina Nowy Korczyn otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 1.304.325,00 zł.

                                                                                 Kierownik

                                                                      Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2021 12:49
 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES 2021/2022 Drukuj
poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:11

Nabór wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ w okresie zasiłkowym 2021/2022

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że od 1 lutego 2021 r. można w wersji elektronicznej (tj. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy ePUAP oraz ministerialnej strony empatia.mpips.gov.pl) składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 (tj. od 01.06.2021 r do 31.05.2022 r.)

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. zainteresowani mogą   wysyłać pocztą   lub składać osobiście w tut. OPS tradycyjne wnioski papierowe.

Terminy rozpatrywania wniosków   dotyczących 500+ są następujące:

- jeżeli osoby złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2021 roku wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.

- jeżeli wnioskodawcy złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.   wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.

- jeżeli zainteresowani ubiegający się o świadczenie wychowawcze złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.

- jeżeli osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.   wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.

- jeżeli osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.

 

Osoby, które złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 30 czerwca 2021 roku będą miały kontynuację wypłaty ww. zasiłku od 1 czerwca 2021 roku. Natomiast wnioskodawcy, którzy złożą wnioski od 1 lipca 2021 roku   otrzymają wypłatę 500 + od miesiąca jego złożenia.

 

Zainteresowani ubiegający się o przyznanie świadczenia 500+ nie muszą dokumentować sytuacji dochodowej rodziny, ponieważ przysługuje ono   na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie w związku z panującą pandemią rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia">EEmp@tia">mp@tia>, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.

 

Ponadto należy pamiętać, że w trakcie wizyty w tut. OPS w związku z COViD-19 prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych (m.in. obowiązek noszenia maseczek , dezynfekcję rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości). W pomieszczeniu, w którym będą przyjmowane wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego może przebywać wyłącznie jedna osoba.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7 lub pod numerem telefonu: 41 377 10 77.

Poprawiony: poniedziałek, 25 stycznia 2021 14:13
 
Zarządzenie Nr 2/2020 Drukuj
środa, 21 października 2020 11:04

Zarządzenie Nr 2/2020

Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Korczynie

z dnia 19 października 2020 roku

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z ogłoszeniem na terenie powiatu buskiego strefy czerwonej zagrożenia COVID-19, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców gminy, interesantów i pracowników ograniczam od dnia 19 października 2020 r. do odwołania funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie wyłączając bezpośrednią obsługę interesantów.

 

§ 2.

Zalecam mieszkańcom miasta i gminy Nowy Korczyn korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pocztą tradycyjną lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 37 71 065 i 41 37 71 077

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MGOPS w Nowym Korczynie.

§ 4.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                           Kierownik

Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 21 października 2020 11:07
 
Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start 300+ na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 Drukuj
środa, 17 czerwca 2020 10:57

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać wnioski elektronicznie o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
- funduszu alimentacyjnego,
- świadczenia dobry start 300+.

Ośrodek Pomocy Społecznej rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.
Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą dokumentować sytuację dochodową rodziny za 2019 rok dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty oraz oświadczenia o dochodach.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej.

Jednocześnie informuję, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecnie świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie ul. Buska 7, pod numerami tel. 41 3771077 lub 518 958 623.

W trakcie wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z COVID–19 prosimy o bezwzględne stosowanie powszechnie obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych  (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie bezpiecznej odległości). W pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba. Przed wejściem do siedziby MGOPS prosimy o dezynfekcję rąk.

Ponadto informujemy, że w funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone następujące zmiany:
900,00 zł na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
• Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 zł.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 01.10.2020 r.

Kierownik
Sławomir Wawrzeniec

 
Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie z dnia 16 marca 2020 roku Drukuj
poniedziałek, 16 marca 2020 14:45

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433) zarządzam, co następuje:  

§ 1.

1. W okresie od 16 marca 2020 roku do odwołania ograniczam funkcjonowanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
2.Wyłączam bezpośrednią obsługę interesantów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie za wyjątkiem spraw z zakresu:
a/ pomocy społecznej.
3. Zalecam mieszkańcom miasta i gminy Nowy Korczyn korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP, drogą e-mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 37 71 065  i  41 37 71 077

§ 2.

 Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MGOPS w Nowym Korczynie.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Kierownik
Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2020 14:50
 
Rekrutacja do projektu "Aktywizacja szansą na lepsze jutro" Drukuj
piątek, 03 stycznia 2020 09:24

uelogo

REKRUTACJA DO PROJEKTU
REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ NOWY KORCZYN/MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM KORCZYNIE
pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Gmina Nowy Korczyn/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nowym Korczynie w ramach partnerstwa z Gminą Pacanów/ Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pacanowie realizują Projekt pn. „Aktywizacja szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnieni.
Projekt jest realizowany od 01.04.2019 r. do 30.09.2020 r. i jest skierowany wyłącznie do 40 mieszkańców z terenów wiejskich gmin Pacanów i Nowy Korczyn.
W ramach Projektu, każda zakwalifikowana osoba będzie uczestniczyć bezpłatnie w pakiecie szkoleń, kursów:
- grupowym i indywidualnym poradnictwie zawodowym i psychologicznym,
- indywidualnych poradach /konsultacjach prawnych,
- wielomodułowym kursie zawodowym,
- stażu przez okres 3 miesięcy dla 10 UP.
Kursy zawodowe będą wybrane po indywidualnych spotkaniach  z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami uczestników projektu, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i będą dostosowane do regionalnego rynku pracy. Uczestnikom Projektu możemy zaproponować min. następujące rodzaje kursów:
- Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  + Siostra PCK + Pierwsza pomoc przedmedyczna + Prawo jazdy  kat. B.
- Spawacz MAG + Spawacz TIG + Cięcie plazmą.
- Magazynier + Kierowca wózków jezdniowych + obsługa kas fiskalnych i terminali
płatniczych + bezpieczna wymiana butli gazowych.
- Technolog robót wykończeniowych+ Glazurkarz + Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV
- Operator koparko – ładowarki + Uprawnienia SEP do 1kV + Dokumentacja budowlana robót ziemnych.
- Kosmetyczka + Obsługa urządzeń sterylizujących z uprawnieniami SEP + Stylizacja paznokci + - Wizaż + moduł z przedsiębiorczości – Jak otworzyć i prowadzić własną firmę.
- Nowoczesny pracownik biurowy + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Pracownik ds. kadrowych i płacowych.
- Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych + Kelner + Carving + Sporządzanie
napojów + Uprawnienia SEP do 1kV.
- Florysta + Ogrodnik z aranżacją terenów zielonych + Pracownik gospodarczy + Uprawnienia SEP do 1kV.
- Handlowiec + Obsługa komputera wraz z egzaminem ECCC + Prawo jazdy kat. B + Obsługa kas fiskalnych i terminali  płatniczych,
lub innych w zależności od potrzeb uczestników projektu i rynku pracy.
Projekt jest skierowany min. do:
- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami;
- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w ramach programu.
- osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym, średnim i wykształceniem wyższym,
- osób bezrobotnych, biernych zawodowo korzystających z pomocy społecznej,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).
Osoby zainteresowane udziałem w II turze Projektu mogą zgłaszać się do Biura Projektu mieszczącego się w MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7.


Nowy Korczyn 03.01.2020 r.                                                           
Koordynator Projektu
Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: środa, 05 maja 2021 09:11
 
Nabór na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej Drukuj
piątek, 03 stycznia 2020 09:19

orzel

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie prowadzi nabór na  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być:
a) osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b) osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Czas trwania usług asystenta:
- usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
- limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia Asystenta z tytułu świadczenia usług Asystenta wynosi 30,00 zł. (brutto/brutto), 25,00 zł. (brutto) ok. 17,60 zł. (netto)
Koszt świadczenia usług asystenta dotyczy również pozostałych kosztów związanych
z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:
   a) oprócz wynagrodzenia asystentów;
   b) koszty zakupu biletów komunikacji publicznej jednorazowych lub miesięcznych dla asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w dziale V ust. 10 na obszarze województwa, w którym zamieszkuje uczestnik Programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
   c) koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.
Adresaci Programu
Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych (I gr i II gr) , które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”. Uczestnik Programu za usługi Asystenta nie ponosi odpłatności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
   a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
   b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
   c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika Programu przy ich realizacji;
   d) załatwieniu spraw urzędowych;
   e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
   f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Opieka nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta oraz osoby niepełnosprawne, które wymagają  skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych MGOPS w Nowym Korczynie, ul. Buska 7, tel. 41 3771065

 

Kierownik MGOPS
Sławomir Wawrzeniec

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 09:31
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/gops_nowy_korczyn/html/pagination.php on line 96
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 5 z 10
Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ